מי רוצה להיות מליונר

January 4, 2015  |  By  | 


تميعلا ةلئسا قودنص 2 3 4 7 8 13 14 12 10 9 5 6 1 11 20 18 19 17 15 16 نك اذإ 3(x 5) = 30 ، نف x يوس 10 2 3 5 50:50 تلا رعتلا ئفك ةطعملا ربعتلا يأ ل : 2(x y) – (2x – y) y 4x 3y 4x 2y 3y 50:50