כלבים זה אהבה ♥♥♥

November 26, 2014  |  By  | 


? תיבב בלכ היהיש יאדכ המל ● .חרוב בנגהו חבונ אוה בנג שישכ .םיבנג ינפמ רזוע בלכה ● םישנא ,םידחפ םע םישנא ,םיישק םע םישנאל רוזעל םילוכי םה ,תילופיט היח אוה בלכ …דועו םיריעצ תוגוז ,םידדוב םישנא ,םירוויע ● .םישקה םיעגרב םג . ךתיא היהי דימת בלכה ● !המ הנשמ אל ,ךתוא בהאי דימת אוה

More from mika