נועה גדות_שמואל ב

November 22, 2014  |  By  | 


דוד תרתכה  דוד , הדוהי םחל תיבמ םיעור תחפשמל ןב , רתכוה לאומש ידי לע ךלמל עקר לשב ותבזכא לואשמ . לואש ךלמה תיב םע םירשק לש תשר רצי דוד ( ךלמה ןגנכ שמיש , ואבצב רש , תירב ןב לואש ןב ןתנוהי ךיסנה לש .) יתשלפה תילוג קנעה דגנ ברקה תובקעב םסרפתה אוה , לע סרפכו לכימ תא אשנ הז ברקב ודוקפת ךלמה לש ותיב לואש השיאל . םע לואש םע ךסכתסה ןמזה ידיב שקובמ ךפהו ךלמה . לואש לש ותשורי לכב הכזו ךלמה רותב דוד רתכוה לואש תומ רחאל . ןיב דוד לש ויגשיה :  םיתשלפה תסבה : ולדחש לארשי לע םויא תווהלמ .  לארשי תריבל התכיפהו םילשורי שוביכ .  הריטה תנגהו רוציב .  ינודאל שדקמ תונבל ןנכת דוד .

More from noa