Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

ספר - פרויקט ספר כנגד ספר

noamrazgan


Published on December 1, 2014

רענ ‏ גה‏רעישה‏לעב ' גני ' ‏רפס‏חקלו‏הכרה‏ותטימב‏בכשנ‏לתלותמה‏י ה‏לש‏ויבאש‏ץעמ‏היושע‏התייהש‏ותדישמ רענ ‏ ‏םויל‏וליבשב‏ףליג רשע‏םיינשה‏תדלוהה ‏. ‏איהש‏ךכ‏ריקלו‏הטימל‏הדומצ‏התייה‏הדישה םהינב‏התייה ‏. הש‏רפסה‏לש‏ותכירכב רענ ‏ ‏תויתואב‏בותיכ‏היה‏חקל ‏תופוסכ " םידשה תללק ‏" ‏התייהש‏המצע‏הכירכל‏תיסחי‏טלוב‏היה‏בותיכהש‏ךכ הקלחו‏המוח ‏. הש‏רפסה‏םש‏היה‏הארנכש‏בותיכל‏תחתמ רענ ‏ ‏חותפ‏תעכ‏זחא הנוש‏היה‏ועבצ‏ךא‏בותיכ‏דוע‏ויה‏היה ‏, ‏םשה‏תא‏ביכרהש‏בוהז‏עבצ " ג ' יק ןרדג ‏." ה רענ ‏ ‏תורחנה‏ךא‏ורפסב‏זכרתהל‏הסינ ‏החפשמה‏ינב‏ראש‏ועימשהש ‏דע‏העש‏יצח‏ול‏חקלש‏ךכ‏ידכ‏דע‏רפסב‏זכרתהל‏ול‏ורשפא‏אלו‏וחומ‏לע‏ורבג דומע‏יצח‏רמגש ‏. ל‏עירפהש‏והשמ‏דוע‏היה רענ ‏. היה‏ותטימ‏לעמ ‏ ‏תעכש‏ןולח ל‏העירפה‏חורהש‏ךכ‏הצחמל‏חותפ‏היה רענ ‏ זע‏רוק‏ול‏המרגו ‏. ‏ויחאש‏זאמ נ‏ןולחה‏םייתנש‏ינפל‏ןולחה‏תא‏לקלק‏ןטקה הו‏חותפ‏ראש רענ ‏ ‏ןנולתהל‏הסינ אוושל‏ךא‏וב‏ןושיל‏תיבב‏רחא‏םוקמל‏ותוא‏וריבעיש‏וירוהל ‏. ‏הזש‏ובשח‏וירוה ‏תוסנלו‏ןטקה‏ויחאו‏הנטקה‏ותוחא‏לע‏רומשל‏ךרטצה‏ול‏אוהש‏ידכ‏ץורת‏םתס םתוא‏םידרהל . ‏ ‏רפס‏אורקלו‏הלילה‏לכ‏רע‏ראשיהל‏ןויערה‏תא‏ובהא‏אל‏םג‏םה ל‏םורגל‏ךיא‏םהל‏היה‏אל‏לבא םנב ‏ לגרהה‏תא‏קיספהל ‏. ‏ןוויכמ‏םישושחל‏ועמשנ חותפה‏בוחרה ‏. ה רענ ‏ ‏ןיבהל‏השק‏היה‏ךא‏םהב‏זכרתהל‏ליחתהו‏םתוא‏עמש ה‏לש‏העימשה‏חווטמ‏םיקוחר‏יד‏היה‏הארנכ‏םה‏יכ‏םתוא רענ ‏ ‏השק‏היה‏םגו ה‏לש‏ותחפשמ‏ראש‏ועימשהש‏תורחנה‏ללגב‏םישושחלה‏תא‏עומשל רענ ‏. ה רענ ‏ ןולחהמ‏ושאר‏תא‏איצוה ‏ ( רמל ‏ללגב‏םיינש‏יפ‏לפכנ‏םעפהש‏זעה‏רוקה‏תו ןולחהמ‏ושאר‏תא‏איצוהש ) ‏ םישושחלה‏תא‏עומשל‏ץמאמב ‏, ‏זוחאלמ‏הפרהו רפסב "‏. תאזכ‏היהת‏ונלש‏תינכותה ‏" ‏רענ‏לש‏עמשנ‏היהש‏שושחל‏עמשנ ימומרעו‏רגבתמ . ‏ " ‏הבש‏תדוכלמ‏םימת‏ומצע‏תא‏קחשמש‏הזה‏דלי‏רוצינ‏ונחנא הילע‏בכשי‏אוהש‏ינפל‏ותטימל‏תחתמ‏םיצוקה‏לכ‏תא‏רזפנ ‏" ‏רענה‏ךישמה ימומרעה ‏"‏. ל‏ןווכתמ‏התא קירא ‏ וליפאו‏ולש‏רפסה‏תא‏הליל‏לכ‏ארוקש ‏ ‏איבמ רפסה‏תיבל‏ותוא ‏, ‏םינצילה‏םוטמט‏הזה‏רפסל‏םיארוקש‏יל‏הארנ‏זא‏ןכ‏םא‏יכ פוניס‏תאמ הזכ‏והשמ‏וא‏ןרדד‏י ‏" רחא‏רענ‏קקחצ "‏. ןכ ‏, ןווכתמ‏ינא‏וילא ‏" ‏רמא ימומרע‏רענ‏ותוא ‏. קירא‏היה‏םצעבש‏רענה ‏ םינפ‏ףיעזה "‏. דנלור‏ןילוק ‏, ‏םה םיפרוטמ ‏" ‏םתוא‏עמשש‏םירענה‏ינשל‏ןווכתה‏הארנכו‏ומצעל‏קירא‏למלמ ‏ידלימ‏דחאל‏ושעי‏םהש‏אבה‏סדנוקה‏השעמ‏לע‏ינשה‏םע‏דחא‏םיששחלתמ התיכה ‏. בכ ‏אוהו‏םידליה‏תא‏דבל‏הנעמ‏היה‏דוע‏דנלור‏הבש‏תחא‏םעפ‏הרק‏ר ‏תילולש‏ךותל‏ףיעה‏אוהש‏םידליהמ‏דחאו‏ץוב‏תילולש‏ךותל‏םידלי‏השולש‏ףיעה קירא‏היה‏ץובה ‏, סוגראו‏ןילוק‏ויה‏םירחאהו ‏. ‏הניע‏דנלור‏םהבש‏םימעפה‏דחאב ונשל‏חילצה‏ןילוק‏השלגמהמ‏ןילוק‏תא‏ליפהל‏הסינ‏דנלור‏הבש‏ןילוק‏תא ‏ןוויכ‏ת השלגמהמ‏ומוקמב‏דנלור‏תא‏ליפהלו ‏. ‏תונעל‏ךיא‏דמל‏אוהש‏רעטצה‏ןילוק‏זאמ ותרובחל‏ותוא‏ךשמ‏דנלורש‏דע‏םירחא . ‏ א‏התיכב‏ויה‏םהשכ‏הרק‏הז ' ‏. ‏ןילוק ‏תארקנ‏התייהש‏הרובח‏רשע‏ליגב‏ומיקה‏דנלורו " עב‏סדנוק‏השעמ‏תרובח " מ ‏" ה ‏