טום אדרל- פרויקט ספר כנגד ספר

November 28, 2014  |  By  | 


קרפ 1 : ער םולח ךושח היה ץוחב , שיבכה תא וריאה בוחרה יסנפ שולק רואב קראפב םיחישה תא ישוקב ריאהש ןטקה רואה לע רבג ךשוחה ךא . דורבל בוחר בהצ קורי ןווג וטע תעכש קראפב םיחישה טעמל רוחש ולוכ היה בה , הצק וא ליגרהמ ריהב רתויל וכפהש הכרדמה םע דחיב שיבכה . םישרקמ ןשי תיב ךותב םישקו םיקבואמ בשי םיאלוטמ םידגב לעב שיא תעכ , עבוכ תרטקמו ןשי לע הטמ הלעמ דנדנתהש ןשוימ אסיכ . היה ורעשו םיטמוקמ ויה שיאה לש וינפ עורפו רופא . םהו וינפ ומכ תושושתו תורצ ויה ולש םייניעה והשמ ירחא ובקע םיוסמ . דואמ ןקז הארנכ היה שיאה . הארנ היהש הכילה לקמ ודיב זחא אוה תוכיתחל רבשיהל ךלוה אוה הינש לכ וליאכ " . הזה הטמה תא אבה ... תא אבה ךדיבש ףשוכמה הטמה " , רק לוק םואתפ עמשנ . להבנ ןקזה שיאה . לכתסה אוה סמ לדוגב תחא לכש תוכיתחל רבשנ אסיכ הארו ולומ רמ . וליפא להבנ שיאה תמדוקה םעפהמ רתוי " . הטמה תא אבה ... ללכ עגפת אלו ותוא אבה " , עמשנ רק לוק ותוא " . מ ... א ימ ... התא " , דחפב ןקזה שיאה םגמג " . רוחאל לכתסת םע יתוא תוארל הצור התא " , לוקה רמא . דימתמ רתוי דער שיאה . דמענ אוה הדולח תלדמ ץוח םולכ האר אל ךא רוחאל לכתסהו הנשיו . אוה ךכ רחא םישרקה תוכיתח ןיב הארו ואסיכב הרזחב בשייתה אסיכ ונב םדוקמש שחנ ךורא הרבוק לתופמו םימייאמ םינפ לעבו ההכ קורי עבצב דחוימב . לש ותמשנ דחפ בורמ החרפ טעמכ שיאה " . קביירג ... הטמה תא יל אבה ךממ אנא ... ךכו ללכו ללכ עגפת אל " , רתוי טעמ עמשנש לוקה רמא םייאמ " . א ... התא ךיא י ... לש םשה תא עדוי ... ילש " , דחפב רתוי דוע שיאה םגמג " . הרייעה ישנא אל ךתוא םיריכמ , ינע התאש תועומש ךילע יתעמש ינא , ללמואו ןקז ינע " , רמא תוירזכאב לוקה " . גואדל ךירצ אל התא , הכזת הזה הטמה תא איבת םא אל םאו החונמל , רמו ער היהי ךלרוג , ל יאדכ אל וא איבהל םע רהמ טילחהל ך איבהל , תונלבס יל ןיא יכ " , לוקה ריהזה . " האור ינניא םע ךל איבהל לכוא ךיא ךתוא " ,? שיאה לאש דחפו המיא ולוכ אלמ " . חקא רבכ ינאו הטמה תא טשוה ותוא ימצעב " , לוקה ול בישה " . ילש תומלעיהה יוקיש תא ריסאש ירחא " , אוה ךישמה . " תעדל הצור התא םאו , יל םיארוק סכלא " , לוקה ףיסוה . המיגל העמשנ עיפוה זאו תומד רקה לוקה עמשנש הפיאמ ה טעש הת הכסמו ההכ לוחכ סדרב תצצונ הרוחש . שאר דעו לגר ףכמ דער קביירג . טישוה אוה תומדל טעש ת ה תדעור דיב ולקמ תא סדרב . ה תומד חקל ה מה תא ול לק תוריהמב " . וישכע מ הארת ךלרוג היהי ה " , קקחצו תועשרב סכלא רמא . כה אוה ה ץעה תפצרב עתפלו ןרק רוא תיקנע הנבלו החיגה הצקמ לקמה לפנ קביירגו הצרא " . הפי הפי , ואה ןקזה תא גורהל חילצה סכלא ולש הרטמה התייה אל וזש תורמל ללמ , םוט םעפהו תנווכה לע !" , תועשרב סכלא רמא . לרדא םוט ןשי ןמזה ותואב

More from noamrazgan