4.1_Flipsnack_Лорен

November 22, 2014  |  By  | 


Дълготрайни активи са тези активи, които имат срок за ползване по - дълъг от 1 година Състав на дълготрайните активи : Според състава си дълготрайните активи се делят на следните групи: Материални дълготрайни активи : - земи, гори и трайни насаждения - сгради - производствени машини - транспортни средства - съоръжения - пътища, ЖП линии и др. - енергетично оборудване - системи и инсталации - стопански инвентар Нематериални дълготрайни активи : - резултати от научно - изследователска и проектно - конструктивна дейност - програмни продукти - права върху собственост, търговски марки, патенти и др. Финансови дълготрайни активи : - акции и дялове в предприятие от група - предоставени заеми на предприятие от група - акции и дялове в смесени и асоциирани предприятия - предоставени заеми на смесени и асоциирани предприятия - дългосрочни инвестиции - изкупени собствени акции

More from ofchrq