חג החנוכה

January 1, 2015  |  By  | 


םילכאמה לע הינגפוס :  היינגפוס איה קומע ןמשב ןגוטמ קצב לכאמ , דחא תא הווהמה גח לש םיילמסהו םייתרוסמה םילכאמה הכונחה .  זח יפ לע " ל , ןמשב םינגוטמ םילכאמ תליכאל רבסהה , תוינגפוס ומכ תוביבלו , הכונחב , ל רכזכ אוה " ןמשה ךפ סנ " טעמב הכרב התרש ובש הנומש ךשמב שדקמה תרונמ תקלדהל קיפסה אוהו ךפב היהש ןמשה םימי .

More from orkli