מי צעד כאן לפניי

June 14, 2014  |  By  | 


" ייתובא ץרא לא ינפל ןאכ דעצ ימ " יתבס תא ןייארל יתרחב ינא , היפויתאמ התלע רשא , התדלוה ריע . יתבס תנשב ץראל התלע

More from rinat