עומר רועי יואב

November 26, 2014  |  By  | 


1 'סמ הביס יכ) לכוא היהי אל והשלכ דלילש הרקמב ומצעל תונקל לכוי דליה (וחכש םירוהה .הקספהב בערי אל ךכו קסויקב לכוא

More from roei