עריכת סרטונים ב- YouTube - מצגת הסבר

December 31, 2014  |  By  | 


ובתכ לגוגב : YouTube Editor וא ךותמ YouTube : 1. וצחל לע ץחה דיל םש שמתשמה םכלש קלחב ןוילעה ילאמשה לש ךסמה . 2. וצחל לע להנמ םינוטרסה . 3. וצחל לע ךרוע םינוטרסה . הסינכ ל -YouTube Editor

More from ronidubi