עיתון לפסח- כיתה ז'

April 20, 2015  |  By  |  Impressions: 45  | 


תאצל לארשי םע לש םתשקב תראותמ םירצמ תאיצי רופיסב תנשב ב שחרתה רופיסה ,הערפ םהילע ליטהש תודבעהמ לש ותרטמתובקעב ליחתה םירצמ תאיצי רופיס.ס"הנפ

More from Roni Hadar