דוח שנתי 2015

December 30, 2014  |  By  | 


הכרבב ריעה שאר 1 . קסועה הייריעה ל"כנמ תושארב תווצ לעופ הייריעב ראשה ןיב .םעבחר רהב השדח הנוכש סולכאל תונכהב )ימרכ רה( י הנוכשב ונב 2600 :םיבלש ינשב רויד תודיחי ונבי יחכונה בלשב 1000 .הליהקהו רוביצה תודסומ ונבי ןכ ומכ ,רויד תודיחי 1 . םידלי תונועמ 2 . םידלי ינג 3 . תסנכ יתב ונבי ינש בלשה תארקל ,םר תעבגב ןכושה תפקר רפסה תיב ןכו םר תעבגב ןכושה יתליהק זכרמה ובחרוי :םיפסונ רוביצ תודסומ פס תיב .ףסונ ידוסי ר .םייניב תביטח .הליהקו רעונ ינודעומ .תואירב יזכרמ ראונימ לחה יופצה יפ לע סלכואי 'א בלש 2018 . כ וררוגתי הנוכשב – 10,000 .םישדח םיבשות 2 . ינוריע טפשמ תיב שדח הנבמל לאימרכב לעופה טפשמה תיב תבחרהו הרבעה לע טפשמה יתב תלהנה םע המכיס הייריעה ומסה ך םילעופה קנבל ריעה זכרמב ה . תכשיל יגיצנו םיימוקמ םיניינעל טפשמ תיב ,תונטק תועיבתל טפשמה תיב :הנבמב ולעפי תינכתה יפ לע רבמצד יופצ דעומ ,ןיעקרקמה 2015 . 3 . םידלי ןועמ בגנה תביטח בוחרב ןיבר תמרב ףסונ םידלי ןועמ תיינב המילשמ הייריעה 71 . ל רומאש .האבה םידומילה תנש תחיתפ תארקל ת"מענ ןוגרא י"ע חתפיה 4 . םישישק זכרמ – ןגומ רויד זכרמ תינבל תינכת הדקפוה תועובש רפסמ ינפל ןגומ רויד ידי לע ינרדומו שדח םישישקל תרבח 1818 )תיטרפ הרבח( . כ לש ףקיהב םיידועיס םישישק ןכו םייאמצע םישישק תטילקל דעוימ םוקמה - 350 .רויד תודיחי 5 . תנשב 2014 .תבשחוממ תכרעמל הייריעה ידבוע יקית תקירס ךילהת לחה ( הנשה ףוסל דע 2014 .םידבועה יקית לע וקרסי ) 6 . ךלהמב 2014 יעוצקמה עדיה קוזיחל םייעוצקמ םילולסמב הייריע ידבוע ורשכוה .םיבשותל תורשה תמר רופישו

More from ronitpisga