Noviny Ako na VŠ, september 2014

November 24, 2014  |  By  | 


2 ako na vš NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY Vyberte si termín aj miesto Skúšky prebiehajú, na rozdiel od starých prijímacích skúšok na vysoké školy, v šiestich ter- mínoch od decembra 2014 do mája 2015. Sami si môžete vy- brať, na ktorú skúšku a kedy chcete prísť. Termíny v tomto školskom roku sú nasledujúce: Zapo č íta sa vám len najlepší výsledok Na bežných prijímačkách na VŠ dosiahnete jediný výsle- dok, ktorý je buď dobrý, alebo zlý. Na NPS môžete dosiah- nuť hneď niekoľko výsledkov, ktoré budú celkom isto roz- dielne. Počíta sa však len ten najlepší z nich. Ten je potom následne odovzdaný fakulte, ktorá ho zahrnie do prijíma- cieho konania. Aj preto má zmysel skúsiť NPS viackrát, zlepšenie môže byť rôzne. Hlavne z testu VŠP nebýva bežné, aby uchádzač dosiahol extrémne zlepšenie, ale každé zlepšenie môže byť nakoniec významné a môže rozhodnúť o úspechu. I keď si to mnohí nemyslia, možnosť opakovania skúšky vedie k spravodlivejšiemu po- sudzovaniu znalostí a schop- ností uchádzačov, hlavne pre- to, že úplne odstraňuje vplyv náhody a nervozity. Prihláste sa on-line, nezávisle na prihláške na VŠ Oproti bežným prijímacím skúškam je rozdiel tiež v pri- hláške na fakulty, ktoré pod- ľa výsledkov NPS prijímajú. Okrem prihlášky, ktorú si po- dáte na vybranú vysokú školu, musíte sa tiež prihlásiť na sa- motné NPS. Všetko prebieha elektronicky cez formulár na www.scio.sk/nps. Vyberte si skúšky, termíny, miesto a ďalšie podrobnosti, odošlete a príde vám kon rmačný e-mail. Dôle- žité je stihnúť vami vybratý ter- mín skúšok. Uzávierka prihlá- šok býva obvykle asi dva týždne pred samotným konaním skúšky (pozri tabuľku s termínmi). S vašou prihláškou do- stanete prístup do osobného pro lu, kde budete mať vždy prehľad o termínoch vašich skúšok aj ich výsledkoch. Väčšine fakúlt, ktoré NPS vy- užívajú, potom sami na konci školského roka automaticky odovzdávame váš najlepší do- siahnutý výsledok. NPS tam, kde to máte najbližšie S NPS môžete ušetriť veľa času aj peniaze za dopravu a ubytovanie. Konajú sa na mnohých miestach na Sloven- sku aj v Českej republike. Vy- berte si preto miesto konania, na ktoré máte najpohodlnejší prístup a absolvujte NPS tam. NPS pre zmyslovo postihnutých: Centrum podpory študentov so špeci ckými potre- bami, Bratislava; Bez- bariérové centrum, Košice NPS pre telesne postihnutých: na bežných miestach konania s bezbariérovým prí- stupom Ako vám môžu NPS Scio pomôc ť ? Desiatky fakúlt s podobnými odbormi. Niekde sú NPS povinné, často však znamenajú príležitosť vyhnúť sa prijímačkám na fakulte. Prehľad aj požiadavky fakúlt na prijatie nájdete na tejto a nasledujúcej stránke. Prihlášku na skúšku aj nezáväznú registráciu nájdete na www.scio.sk/nps termín predmety 13. 12. 2014 VŠP, OSP, ZSV 7. 2. 2015 VŠP, OSP, ZSV, Mat 14. 3. 2015 VŠP, OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj 11. 4. 2015 VŠP, OSP, ZSV, Mat, Bio, Che 8. 5. 2015 VŠP, OSP, ZSV, Aj, Nj, Bio, Che, MAT 30. 5. 2015 VŠP, OSP, ZSV, Bio, Che VŠP – Všeobecné študijné predpoklady OSP – Obecné studijní předpoklady (česká verzia VŠP) ZSV – Základy spoločenských vied Mat – Matematika Bio – Biológia Che – Chémia Aj – Anglický jazyk Nj – Nemecký jazyk

More from Matyas Bautz

Page 1 / 3