חנוכה

December 31, 2014  |  By  | 


הכונח יגהנמ • הייכונחה תא קילדהל . • םינוביבס בבוסל . • ןולחה ןדע לע הייכונחה תא חינהל . • ןמשב םינגוטמ םילכאמ קר לוכאל . • המדא חופתמ תוביבל תנכה .

More from shakedbre