שמואל ב' 1

October 28, 2014  |  By  | 


לואשו ןתנוהי תומ לע דוד תניקו לואש תומ . גלקצב בשויו קלמעב המחלמהמ רזוח דוד . ישילשה םויב חרב לארשי םעש ול רמאו יקלמע חילש וילא אב ותרזחמ המחלמהמ , המחלמב ותמ לארשי םעמ הברה , ןתנוישו ךלמה לואש תא גרהש הז אוהש ףיסוהו וגרהנ לואשו . ונממ שקיב לואשש ןוויכ איה לואש תא גרהש ךכל הביסה יבשב לופל הצר אל ףסונבו . ברעה דע לואשו ןתנוהי לע לבאתהו וידגב תא ערק דוד . ךכ לע יקלמעה רענה תא גורהל הווצמ דוד ןכמ רחאל לואש תא גרהש . ףסונבו , ןתנוהיו לואש לע הניק ארוק דוד .

More from shaynd3