איך אפשר לשפר את בית הספר (3)

November 26, 2014  |  By  | 


רקוב לכ םיירט תוקרי םיביסו םינימטיו םיליכמה ןוזמ יביכר יגולוקאה ןזאמב תילמינימ העיגפ ךות ןויקנ לע הדפקה םיזוראה םירצומה תוכיא לע הדפקה דומצ ירנילוק ץעוי םאתהב ןכדעתמו םיריעצה לש םמעטל םאתומה טירפת . םיאנוזת תוצלמהו הנוזתה יכרצ פ"ע ןזואמ טירפת . וכו םיסקרוב ,רכוז יריתע םירצומ םירכומ אל '.. תיב תא תונשל ידכ תושעל םיצור םתא המ ? רפסה

More from omer