ברכות לשנה החדשה (1)

November 25, 2014  |  By  | 


הנשב החלצהב השדחה ודמליתש םידומילב החלצהב םיגשיהל עיגהל וחילצתו בוט םיהובג... לטיל החולש הבוט הנש תכרב םירוהה לכל םידימלתהו יול הנליא ינממ

More from taliadana