Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

apogeymatinh 28-11-2014

Apostolis chatzikotoulas


Published on November 28, 2014

Α Α π π ο ο γ γ ε ε υ υ µ µ α α τ τ ι ι ν ν ή ή - - A A p p o o y y e e v v m m a a t t i i n n i i Σ ε λ ί δ α 2 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ Ι . ΜΗΤΡ / ΚΟΣ Ν . ΑΓ . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ Τήν προσεχῆ Κυριακήν , 30 ήν Νοεµβρίου ἐ . ἔ ., τοῦ Ἁγί - ου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου , ἐν τῷ καθ ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία . Ὥρα ἐνάρξεως 8.30. Ι . ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ Τήν προσεχῆ Δευτέραν , 1 ην Δεκεµβρίου ἐ . ἔ ., ἐν τῷ καθ ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία , χορο - στατοῦντος τοῦ Σεβ . Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητροπο - λίτου Γέροντος Δέρκων κ . Ἀποστόλου . Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθῇ ὁ Ἁγιασµός τοῦ µηνός . Ὥρα ἐνάρξεως 9.00. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Τήν προσεχῆ Κυριακήν , 30 ήν Νοεµβρίου ἐ . ἔ ., τοῦ Ἁγί - ου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου , ἐν τῷ καθ ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία . Ὥρα ἐνάρξεως 8.30. ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙ TOY Ἀνακοινοῦται εἰς τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς ὅτι , τῇ Δευτέρᾳ , 1 ῃ Δεκεµβρίου , ἀρξ . µ ., τό ἑσπέρας , ἐπί τῇ ἑπο - µένη (2 Δεκεµβρίου ) µνήµῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πα - τρός ἡµῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καί έπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ τῆς κατατάξεως αὐτοῦ εἰς τό Ἁγιολό - γιον τῆς Ἐκκλησίας , τελεσθήσεται Ἱερᾷ Ἀγρυπνίᾳ µε - ταξή τῶν ὡρῶν 20.00 – 01.00, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ . Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ . Ἀποστόλου . Θά ἐπακολουθήσῃ µικρή δεξίωσις . ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ Τήν προσεχῆ Κυριακήν , 30 ήν Νοεµβρίου ἐ . ἔ ., τοῦ Ἁγί - ου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου , ἐν τῷ καθ ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία . Ὥρα ἐνάρξεως 8.30. ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ ΄ἕκαστον Σάββατον . Ὥρα ἐνάρξεως 9.30. Ζωγράφειο Λύκειο 1893 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Καλούνται οι ενδιαφερό µ ενοι γονείς και κηδε µ όνες των µ αθητών της Σχολής µ ας να προσέλθουν την Τρίτη , 02 ∆εκε µ βρίου 2014, από 14.00 έως 17.00, για τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδε µ όνων και να ενη µ ερωθούν για την πορεία των µ αθητών στα µ αθή - µ ατα . ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΣΕΝΛΙΚΚΙΟΪ Του Θρασύβουλου Ορ . Παπαστρατή Όλη η Πόλη µια διδαχή και µια έκπληξη . Όσο πιο πολύ γνωρίζω τις γειτονιές της Πόλης , τόσο πιο πολλά µαθαί - νω – και νιώθω επιπλέον ότι έχω ακόµη περισσότερα να µάθω . Είναι η ίδια η Πόλη που έχει πολλά να µε διδάξει … Ένα παγωµένο πρωινό του Δεκεµβρίου του 2012 πήρα το τρένο από το Σίρκετζι µε κατεύθυνση αριστοκρατικό και πανέµορφο θρακικό χωριό : το νυν Ye ş ilköy. Η κατηφόρα προς τη θάλασσα ειδυλλιακή : θαρρείς ότι βρίσκεσαι σε άλλη εποχή . Τρεις εκκλησίες σε απόσταση αναπνοής : τρεις Άγιοι Στέφανοι , των Ρωµιών , των Αρµενίων , των Καθο - λικών . Όµως προορισµός µου δεν είναι καµιά τους . Παίρ - νω ταξί προς επίσκεψη γειτονικού οικισµού , άλλοτε χω - ριού της Επαρχίας Δέρκων . Γαλατάρια τότε , Σενλίκκιοϊ σή - µερα και πιο γνωστό από την άλλοτε ξακουστή πλαζ , την αγαπηµένη του Μουσταφά Κεµάλ , τα Φλώρια . Ο οικισµός σύγχρονος . Νεόδµητα κτίρια , αστικός πληθυσµός µε υψη - λά εισοδηµατικά δεδοµένα . Λιγοστά αυτά που διασώζονται για τη ρωµαίικη ιστο - ρία των Γαλαταρίων – κυρίως όσα κατέγραψαν οι σύγ - χρονοι της στερνής ακµής και της Εξόδου Μανουήλ Γεδεών και Αθηνά Γαϊτάνου - Γιαννιού , η οποία σηµειώνει την τουρ - κική ονοµασία του χωριού ως Αβδζελάρκιοϊ ή Κυνηγοχώρι , συγχέοντάς την ίσως µε αυτήν του παρακείµενου πολυ - πληθούς σήµερα Avcılar, του άλλοτε Αµπαρλή . Βυζαντι - νή κώµη τα Γαλατάρια , τιµάριο πλούσιου Γαλάτη , εξ ου και το όνοµα . Κατοικηµένο συνεχώς από τον 7 ο αιώνα , το χωριό αποτελείτο από λίγα σχετικά σπίτια , αλλά και επαύ - λεις , καθώς αποτελούσε ιδανική εαρινή εξοχή και κυνη - γότοπο . Η περιοχή συνδέθηκε µε τις ξένες προπαγάνδες , που εντάθηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα : Καθολικό πα - ρεκκλήσι , αλλά και κάµποσα ρωσικά ιδρύµατα . Οι Ρώσοι , που είχαν ως κύριο όπλο τα εκπαιδευτήρια , στοχεύοντας στους φτωχούς Ρωµιούς των πέριξ οικισµών , αλλά και σε κάποια γειτονικά βουλγαρόφωνα χωριά , έχτισαν τελικώς και µοναστήρι , όπου δέσποζε περίτεχνο ταφικό µνηµείο . Το µοναστήρι ήταν βεβαίως προσχηµατικό , αφού αποτε - λούσε κέντρο της ρωσικής διείσδυσης , ενώ στους χώρους του συχνά τελούνταν πολυτελείς δεξιώσεις , όπου δια - σκέδαζε πλήθος προσκεκληµένων . Ώστε , το σηµερινό όνο - µα του οικισµού – εορτοχώρι – φαντάζει σκωπτικό και µάλ - λον πιο ταιριαστό µε τα κοσµικά Φλώρια των µέσων του 20 ου αιώνα . Το ρωσικό µνηµείο ανατινάχτηκε στα 1914, κατά τρόπο εντυπωσιακό , που µάλιστα κινηµατογραφή - θηκε από τον Φουάτ Ουζκουνάη , αποτελώντας τρόπον τινά την πρώτη τουρκική κινηµατογραφική ταινία … Αναζήτηση χαµένου και ξεχασµένου ναού . Εκατό µέ - τρα από την πιάτσα των ταξί και το νέο τέµενος , σαν ανέγ - γιχτη από το χρόνο και λησµονηµένη από τους ανθρώπους , στέκει ακόµη η εκκλησία των Ταξιαρχών . Ρυθµός βασι - λικής , ο πλέον συνηθισµένος τις πρώτες δεκαετίες του 19 ου αιώνα . Γύρω , επίσης ξεχασµένα από το χρόνο , κοµµάτια ιστορίας χαµένα : κάποια παλιά σπίτια των Ρωµιών αντι - στέκονται . Σ ’ ένα από αυτά στεγάζεται – οποία τιµή – ο Μορφωτικός Σύλλογος Φλωρίων … Αναρωτιέµαι πως κα - τάφεραν να φτάσουν στις µέρες µας , αφού η αξία της γης είναι υψηλή και µε αυξανόµενη ζήτηση . Η εκκλησία , µετά την Ανταλλαγή , µετατράπηκε σε τέ - µενος για τους λίγους τότε µουσουλµάνους κατοίκους του χωριού . Η πληθυσµιακή γιγάντωση και η παλαιότητα του κτίσµατος , το κατέστησαν ακατάλληλο για τζαµί και οδή - γησαν στη δηµιουργία του σύγχρονου µεγάλου Merkez camii, ενώ η εκκλησία έγινε αποθήκη . Η εκκλησία εγκα - ταλείφθηκε αργότερα , αλλά η τύχη ήθελε να διασωθεί µέ - χρι τις µέρες µας . Δεν κατάφερα να µπω στο ναό , γιατί τα γραφεία διοίκησης του τζαµιού ήταν κλειστά . Εντούτοις , ενδείξεις προσεχούς επισκευής ανοίγουν παράθυρο σε κα - λύτερες µέρες . Ποιος ξέρει … Σαράντα τόσα ήταν άλλοτε τα χριστιανικά χωριά των Δέρκων , τα αποµεινάρια των οποίων έχω στο νου µου να αναζητήσω . Πολλά από αυτά όµως είναι χαµένα σήµερα στη θάλασσα του µπετόν , που εκτείνεται πέρα από τα Γα - λατάρια προς τη Θράκη και την πληµµυρίδα των ανθρώ - πων που τα κατοικεί – κι η έρευνα σκαλώνει στο λαβύρινθο και στους δισταγµούς µου … Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 8 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 4 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ / ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Γνωστοποιεῖται εἰς τούς εὐλαβεῖς ἐνορίτας καί φι - λακολούθους Χριστιανούς , ὅτι τήν Κυριακήν , 30 ην Νο - εµβρίου , εἰς τόν καθ ’ ἡµᾶς Ἱερόν Ναόν τελείται Θεία Λει - τουργία . ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί φι - λακολούθων Χριστιανῶν , ὅτι τήν Κυριακήν , 30 ην Νο - εµβρίου , εἰς τόν καθ ’ ἡµᾶς Ἱερόν Ναόν τελείται Θεία Λει - τουργία . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι . Ν . ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ανακοινούται ότι , την Κυριακήν 30 η Νοεµβρίου , του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρω - τοκλήτου , τελεσθήσεται εν αυτω Θεία Λειοτυργία . Ανακοινούται ότι , τη Δευτέραν 1 η Δεκεµβρίου , τε - λεσθήσεται εν αυτώ ο Μηνιαίος Αγιασµός . ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι . Ν . ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ανακοινούται ότι , την Τρίτην 2 η Δεκεµβρίου , τελε - σθήσεται εν αυτώ Θεία Λειτουργία . Εις το τέλος της Θεί - ας Λειτουργίας θα τελεσθή ο Μηνιαίος Αγιασµός . ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Γνωστοποιείται εις τους ευλαβείς ενορίτας και φι - λακολούθους ότι την Κυριακήν 30 Νοεµβρίου ε . ε . του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτο - κλήτου , εις τον ιερόν ναόν µας θα τελεσθή θεία λει - τουργία . ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι . Ν . ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ανακοινούται ότι , το Σάββατον 29 η Νοεµβρίου , τε - λεσθήσεται εν αυτώ Θεία Λειτουργία . ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Προσεχείς Ακολουθίαι : Δευτέρα 1 Δεκεµβρίου : Όρθρος και Μηνιαίος Αγια - σµός . Πέµπτη 4 Δεκεµβρίου : Της Αγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας . Όρθρος και Θεία Λειτουργία . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Ι . Ν . ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ Γνωστοποιείται ότι , την Κυριακήν 30 Νοεµβρίου τ . ε . του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρω - τοκλήτου , εν τω καθ ’ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται Θεία Λει - τουργία . ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30 ῇ Νοεµβρίου , Κυριακή - Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέ - ου τοῦ Πρωτοκλήτου : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰ . Χρυσοστόµου , ὥρα 09:00. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν καί παντός φιλακολούθου Χριστιανοῦ ὅτι , τήν προσεχῆ Κυριακῆν 30 ην Νοεµβρίου , εἰς τήν Ἐκκλησιαστικῆν περιφέρειαν Κοντοσκαλίου , Βλάγκας καί Ὑψωµαθείων ἡ Θεία Λει - τουργία θά τελεσθῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνά Ὑψωµαθείων . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ / ΚΕΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΝΤΣΕΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΕΚΦΟΥΡ ΣΑΡΑΪ Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων Χριστιανών ότι την προσεχή Κυριακήν 30 η Νοεµβρίου 2014, Εορτήν του Αγίου και Ενδόξου Απόστολου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου , εν τω ως άνω Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία χοροστατούντος του Θεοφιλ . Επισκόπου Συνάδων κ . Διονυσίου , Επόπτου της περιφερείας ηµών . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγρά µµ ατος « Μειο - νοτικοί Πολίτες - Ισότι µ οι Πολίτες » και σε συνεργασία µ ε την Κοινότητα Αγ . ∆η µ ητρίου Ταταούλων προσκαλού µ ε όλους τους ο µ ογενείς ανεξαρτήτου ηλικίας να πάρουν µ έρος στη διή µ ερη συνάντηση που θα λάβει χώρα στην Αστική Σχολή Ταταούλων , το Σάββατο και την Κυριακή 29-30 Νοε µ βρίου 2014, µ ε τη συ µµ ετοχή ειδικών εκπαι - δευτών κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνο µ ιλήσου µ ε και θα προσδιορίσου µ ε µ αζί κοινούς στόχους και προσ - δοκίες για την κοινότητά µ ας . Αντίστοιχα σε µ ινάρια διορ - γανώθηκαν µ ε επιτυχία το προηγού µ ενο διάστη µ α στη Χαλκηδόνα και τα Ψω µ αθεία . Σάββατο 29 Νοε µ βρίου , έναρξη στις 10:00 Κυριακή 30 Νοε µ βρίου , έναρξη στις 12:00 Η συ µµ ετοχή σας θα συ µ βάλει στον διάλογο για τα κοινοτικά µ ας πράγ µ ατα . ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΑ ΜΥΡΑ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ (4 – 8 ∆εκε µ βρίου 2014) Για τον σκοπό αυτό οργανώνεται από την Πόλη µ ας εκδρο µ ή µ ε λεωφορείο µ ε επί πλέον επισκέψεις και στις πέριξ θρησκευτικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχές της Αττάλειας των Αρικάνδων , των Λυ µ ήρων & των Μύρων που αρχίζει το πρωί της Πέ µ πτης , 4 ης ∆ε - κε µ βρίου και τελειώνει το βράδυ της ∆ευτέρας , 8 ης ιδίου , µ ε επιστροφή στα ίδια . Η αναχώρηση από το ΑΚΜ (Atatürk Kültür Merkezi / Taksim) της Πόλης µ ας θα γίνει το πρωί της 4 ης ∆ε - κε µ βρίου και ώρα 06:00. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει και πάλι το Πρα - κτορείο OPUS 92, Çar ş ı A ğ ası Sokak Mecidiye Ma- hallesi No: 8 Ortaköy, Τηλ . 0090 (212) 327 34 00. H τι µ ή της προσκυνη µ ατικής µ ας εκδρο µ ής , µ ε δια µ ονή σε ξε - νοδοχείο Kilikya Palace - Kemer 5 αστέρων , µ ε η µ ιδια - τροφή , σε δίκλινα δω µ άτια , είναι 275 Ευρώ . Τυχόν ζήτηση µ ονόκλινου δω µ ατίου επιβαρύνει τον προσκυ - νητή µ ε 60 Ευρώ επί πλέον . Για συ µµ ετοχή σ ’ αυτή και για όλες τις λεπτο µ έρειες οι ενδιαφερό µ ενοι µ πορούν να απευθύνονται στον Μη - τροπολίτη Μύρων Χρυσόστο µ ο στα Πατριαρχεία ή στα τηλέφωνα 0090 (212) 291 64 66 και κινητά 0090 536 578 35 05 , 0090 532 292 35 18 ή στο Πρακτορείο OPUS 92 στον Pakiz BORTEÇEN 0090 532 510 65 79 ή στον Γρη - γόρη Χαρίτογλου 0090 532 261 37 04 καί Fax: 0090 (212) 236 61 80. Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ Οι αναγνώστες της « Α » στις περιοχές Τζιχανγκίρ , Καντί - κοϊ , Μπαγλάρ µ πασι , Μόδι , που θέλουν να έχουν καθη µ ερινά την εφη µ ερίδα στο σπίτι τους , µ πορούν να συνεννοηθούν µ ε τον διανο µ έα κ . Σε µ παχατίν στο τηλ . 0530 879 5939. Για ηλεκτρονική συνδρο µ ή αποταθείτε : apo.istanbul@gmail.com Φωτ .: Θρ . Παπαστρατής Φωτ .: Θρ . Παπαστρατής ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Για τις ανάγκες της σχολής προσέφεραν , η οικ . Τσου - κάτου 140 ΛΤ και , στη µνήµη του αείµνηστου Πολυχρόνη Μέγα , η οικογένειά του 250 ΛΤ . Η Διεύθυνση ευχαριστεί θερµά .

Similar publications