50 cau dddh_01

October 30, 2013  |  By  | 


CON LẮC ĐƠN - TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu 1: Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào A . khối lượng quả nặng. B . vĩ độ địa lí. C . gia tốc trọng trường.

More from Minh Hien

Page 1 / 3