Дълготрайни активи

November 23, 2014  |  By  | 


Дълготрайни активи на предприятието Дълготрайни са активите, които се използват многократно в производствения процеси продължителността на използването им е повече от една година. Те пренасят на части своята стойност върху собствеността на готовата продукция и не променят своята натурално веществена форма. Според формата, в която функционират в икономическия оборот на предприятието, неговите дълготрайните активи се делят на следните групи: - Материални - Нематериални - Дългосрочни инвестиции - Дългосрочни вземания - Положителна репутация Записването им става в лявата част на счетоводния баланс на предприятието. Материални дълготрайни активи Една част от тях непосредствено участват в производствения процес – машини, съоръжения, апарати. Друга част създават условия за нормално протичане на производствения процес – сгради, земи, транспортни средства и стопански инвентар. Тези две части се наричат производствени активи. Дългосрочните инвестиции не участват в производствения процес, а са свързани с културно битовото и социално осигуряване на работниците в предприятието – библиотеки, столове, здравни служби и др. Те могат да се характеризират като непроизводствени активи. За целите на счетоводството материално дълготрайни активи (МДА) се класифицират на : Земи, гори и трайни насаждения Продуктивни и работни животни Сгради Машини, съоръжения и оборудване Транспортни средства Стопански инвентар Разход за придобиване материално дълготрайни активи Ликвидация на материални активи Други материални активи

More from xaxa124