מבטים צעיר תשעד ספר ב

June 17, 2014  |  By  | 


ב “ ריעצ םיטבמ “ ויהש םינושה םיאשונב םידלי תודובע תוגוצומ ,הז .םידליה רובע רתויב םייתועמשמ .הנהמ האירק ,ז םעונ ,ח עטנ ,.ג לט ,נ דקש ,.א הריש ,.א ןרע :תכרעמה ירבח

More from yaffa