למה לפתוח קיוסק בבית ספר (3)

November 24, 2014  |  By  | 


תיבב קסויק תחיתפב תונורתיה המ ?ונרפס לכוא ואיבה אל וא וחכשש םידליש םה תונרתיהה םע טגב :ומכ לכוא תונקל טושפו ףסכ תחקל םילוכי הלוק :ומכ הייתש םגו ,ינימ לכ הקושקש לצינש רועישב זכרתהל םהל השקש םידלי םגו ,ילוכו םיבנע רשק אלל םגו םימיעט םיקתממ תונקל םילוכי הז ימ תושעל לוכי רפס תיבה םגו ,זוכיר תערפהל .םירבדהו םירישכמה תא ןקתל וא תונקלו ףסכ

More from yonatan