organisma.pptx

May 12, 2015  |  By  | 


Selmanusia • Badanmanusiaterdiridaripadapelbagai selyang melaksanakanfungsi-fungsi tertentudalambadan. • Semuajenisselmempunyaifungsitertentu dansifat-sifattertentu. • Selberlainanmempunyaipengubahsuaian tertentuuntukmenjalankanfungsiberbeza.

More from zazana