Упр 1

November 22, 2014  |  By  | 


I.Характеристика, състав и структура на дълготрайните активи За да осъществява ефективно своята дейност предприятието трябва да разполага с необходимите ресурси - финансови, материални, нематериални и др.Особено значение за ефективността имат рационалното използване на неговите активи. Активите на предприятието са материалните, нематериалните и финансовите ресурси, с които предприятието разползага и чието използване му носи определени доходи и резултати.В зависимост от начина на използване и времето на тяхното функциониране активите се разглеждат в 2 основни групи: а) дълготрайни активи б) краткотрайни активи Дълготрайните активи са обекти по своята характеристика, в които предприятието е направило дългосрочни инвестиции с цел реализиране предмета на неговата дейност. Дълготрайните активи в съответствие със ЗС и НСС по своя състав са: а) материални (ДМА) б) нематериални (ДНА) в) финансови (ФДА) г) репутация Необходимо е да има оптимално съотношение на посочените 4 групи с приоритет на дълготрайните материални активи, което съотношение води до финансова ефективност и по - високо финансово състояние при ефективното им използване. А.Дълготрайните материални активи (ДМА) - основен елемент от състава на дълготрайните активи, който включват преди всичко средствата на труда, сгради, машини, съоръжения. Средствата на труда по своята характеристика се разглеждат като вещи или комплекс от вещи, чрез които въздействат върху предметите на труда (суровини, материали, горива) в резултат на което се получава готовия продукт или услуга.Средствата на труда и дълготрайните материални активи участват многократно в производствения процес на предприятието и пренасят на части своята стойност в стойността на производствения продукт (себестойността или цената).

More from veselin