47 NZZ

November 23, 2014  |  By  | 


Брой 45 7 - 13 ноември 2014 2 Брой 47 21 - 27 ноември 2014 ОбществО ’ 2014 2 Парламентарна гру- па (Български демократичен център) внася законопроект за лустрацията на агентите на Държавна сигурност във властта, който е заимстван от европрактиката. Този мо- дерен нормативен акт беше приет в Румъния и издържа обжалването пред Европей- ския съд в Страсбург. Целта на този закон е да се отстра- нят агентите на ДС, като им се забрани достъпа до кла- сифицирана информация, а така съответно и да им се отнеме правото да заемат каквито и да е престижни длъжности в държавната йерархия. „Очаквам подкрепата на депутатите от Реформатор- ския блок и ГЕРБ. Ще ми бъде много интересна ре- акцията на Патриотичния фронт и АБВ. Като европо- литик, аз не мога да приема цинизма в един отбор да играят хора, които заклей- мяваха комунизма и дори са били шефове на комисията за разкриване на досиетата, редом с агенти на ДС, мина- ли през 6-ти отдел, известен като “политическата поли- ция”. Учуден съм как поли- тици като Методи Андреев и представителите на Ре- форматорския блок забрави- ха това предизборно обеща- ние и то не беше включено в управленското споразуме- ние на четворната коалиция. Има малко разделителни линии между партиите в парламента и една от тях трябва да бъде отношението към Държавна сигурност и мафията, които принципно са свързани“, каза евроде- путатът Николай Бареков, председател на ББЦ. В проектозакона “Чи- сти ръце”, внесен в пред- ния парлемент, от Румен Йончев и Светлин Танчев, беше предвиден текст за лу- страцията. Сега се предлага отделен закон, приложен успешно от румънския пар- ламент. „Като европолитик съм готов на дискусия в На- родното събрание с участи- ето на български политици и колегите им от Румъния, които успяха да изгонят Се- куритате от властта. Вместо да се замерят с празни при- казки, по-добре депутатите да седнат и да приемат един закон от утвърдените евро- пейски практики“, коменти- ра Бареков. Заместник-председателят на 43-ото Народно събрание и депутат от коалиция „Българ- ски демократичен център” за област Враца Явор Хайтов и кметът на Враца инж. Нико- лай Иванов се включиха в благородна кауза за закупу- ването на кувьоз за неона- тологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Благотворителна кампания за болницата във Враца Ботев” в града под Околчица. Кампанията беше реализира- на на 18 ноември в зала 1 на НДК, където беше предста- вен спектакълът „Големанов” от Ст.Л.Костов (Световният Явор Хайтов, зам.-председател на 42-то Народно събрание, депутат от БДЦ, участва в благотворителната кампания за болницата във Враца Заместник- председателят на 43- ото Народно събрание и депутат от коалиция „Български демократичен център” Явор Хайтов спази предизборните си обещания и още при първата си възможност за парламентарен контрол, попита каква ще е съдбата на военното поделение в града под Околчица. Н а 14 ноември т. г. Хайтов зададе ак- туален въпрос към новия министър на отбрана- та Николай Ненчев, свърза- ни със съдбата на военното подразделение във Враца. Явор Хайтов поиска да раз- бере колко човека ще работят в него, кога ще бъдат назна- чени, какви средства са от- пуснати досега и още колко пари ще трябват, за да отвори врати батальонът във Враца. Заместник-председателят на Народното събрание припом- ни, че закритото през 2012 г. военно поделение № 52 380 е давало препитание на сто- тици семейства и е било и основен поминък във Вра- чанския регион. „ През живо- та си не съм виждал толкова много хора на протест, ко- ито да бранят своето поде- ление, както видях във Вра- ца”, заяви от парламентар- ната трибуна Явор Хайтов. Министърът на отбраната Николай Ненчев отговори, че първите 8 военнослужещи ще започнат работа в новия батальон във Враца през де- кември. Той обаче поясни, че активно по армейското фор- мирование ще започне да се работи догодина, защото в сегашният бюджет не са били заложени средства. Очаква се през 2015 г. да бъдат назначе- ни още 100 военнослужещи във Враца. Започналото по времето на министъра на отбрана- та в правителството „Оре- шарски ” Ангел Найденов възстановяване на военното поделение във Враца, за- крито по време на първото правителство на ГЕРБ, ще бъде продължено, деклари- ра новият министър на от- браната Николай Ненчев. Бих искал да ви уверя в же- ланието си това поделение да продължи да съществува по начина, по който е пред- видено, каза Ненчев. Той ин- формира, че за личния състав на поделението е издадена заповед на командира на Сухопътните войски за 128 военнослужещи. Останали- те 44 незаети длъжности са предложени за обявяване в допълнителните регистри за 2015 година. Непосредстве- но след 1 януари 2015 г. ще започне процедура за при- емане на 35 военнослуже- щи, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина. Според финансовите разче- ти възстановяването на ин- фраструктурата в района ще струва 13,7 млн. лева. С по- становление на Министер- ския съвет от януари 2014 г. е утвърдено формирането на отделен механизиран бата- льон с дислокация във Враца и числен състав от 250 души. С акт на министъра на от- браната от юли т.г. са опре- делени редът и условията за окомплектоването на военно- то формирование във Враца. ден на недоносеността беше отбелязан на 17 ноември!). Постановката е продуцирана от театрална формация „Мел- помена” и беше включена в инициатива на Сдружение „Евромайки” с председател Калина Крумова. Според Крумова, „този спектакъл е ясен знак за изграждането на мост между културата и здравеопазването, както и за съпричастността към пробле- мите на майките и децата в България”. Усилията на едни от най-известните родни ак- тьори са насочени към съби- рането на средства, с които да бъде купена апаратура за недоносонетите деца, затова съвместните прояви между спектакли на „Мелпомена” и „Евромайки” ще продължат. Калина Крумова допълни, че се надява в дните около Ко- ледните празници закупената апаратура да бъде доставе- на във врачанската болница. „Радвам се, че се включихме в тази инициатива, тъй като каузата е благородна. Няма да спрем до тук”, обеща Явор Хайтов. Кметът на Враца инж. Николай Иванов също подкрепи кампанията. кава ще е съдбата на военното поделение в града под Оолчица

More from ZNS

Page 1 / 4