4.1_Flipsnack_Венцислав_Иванов

November 25, 2014  |  By  | 


Дълготрайните активи са обекти по своята характеристика, в които предприятието е направило дългосрочни инвестиции с цел реализиране предмета на неговата дейност. 1.Според тяхната форма , дълготрайните активи се делят на пет подгрупи : а)Дълготрайни материални активи: - Земи, гори и трайни насаждения - Работни и продуктивни животни - Сгради - основно производствени и непроизводствени сгради - Машини, съоръжения и оборудване - Транспортни средства,собственост на предприятието - Стопански инвентар Особености на ДМТ: - Пренасят своята стойност под формата на амортизационни отчисления - Запазват неутрална форма - Участват многократно в производствения процес б) Дълготрайни нематериални активи: - Продукти на научна дейност

More from sephiroth14b