למידה מבוססת פרויקט+ רקע 8.1.15

January 8, 2015  |  By  | 


 להק ינפב תיבמופ הגצה - POL ( presentation of learning .) תכירעו גולאיד ידכ ךות דימלתה ידי לע תישענ להקה תריחב ךילהתה לכ לע היצקלפר .  תשרדנה םידומילה תינכת ךותמ אשונ תריחב . הרומה תא קתריש הזכ היהי אשונה , םידימלתל יטנוולר היהיש ( םליג ינבלו םמלועל רושק ) , הליהקה תא קיסעמש אשונ ( רפס תיב , הנוכש , ריע ) ינוציחה םלועהמ רגתא הווהמ וא ( הישעת , הרבח , הילאוטקא דכו ' .)  רקח יתטיש - היעבב וא הלאשב דקמתמה יתטיש רקח ךילהת םימזוי םידימלתה יתועמשמ רצות תארקל תיטנתואו תבכרומ .  םירמוח ףוסיא םינמזה חול ןונכתו עדימ תורוקמו .  םירצות תנכה ה האמה לש םירושיכ תשיכר ךות ההובג המרב - 21 : תדובע תווצ , תוחומ רועיס , תרושקת , להק ינפב היצטנזרפ . רבעמ ךילהתבש היווחל , תומישמ םע םידדומתמ םידימלתה האירק תוללוכה תוילאוטקלטניא , רקח , םינכתב להק ינפב הגצהו הביתכ םידומילה תוינכתמ דרפנ יתלב קלח םניהש . דחיימה ןייפאמה אוה תריציל איבמה הדובע ךילהת רצות עוריאב גצומה יפוס םכסמ , תופתתשהב להק . בושח זכרמב אוה רצותה אל וז הדימלב יכ שיגדהל , אלא הדימלה ךילהת , ךרדה םירבוע התואש םידמולה . הדימל תססובמ - םיטקיורפ תנמזמ רקח לש היווח םידימלתל יתועמשמ . עוריא בר ילכ אוה םכסמ - הדימלל היצביטומ ררועמה המצוע , ןהו םידימלתה רובע ןה רובע יכוניחה תווצה . ףסונ עדימל – הרומל הכרדה תרבוח שדח ןדיע לש וחתפב תבצינ ךוניחה תכרעמ - ןוויג דדועמה ןדיע , תויתריצי ו " הספוקהמ האיצי ." לש החירפב הזחנ בורקה דיתעבש חינהל ריבס םימגד וחתופיש םייתריציו םיפסונ תונויערב ןכו םירחא . תססובמ הדימל םיטקייורפ ייק תללכמ רגאמ הבישחל ךוניח רתא - יגוגדפ קפוא

More from tcipi

Page 1 / 3