בית ספר "מעבר אפק" - "האחר הוא אני"

January 10, 2014  |  By  |  Impressions: 104  | 


ה ח ר ה ו א א נ י - דובכ לש םלועב תויחל יל םיענ דחוימו דיחי אוה דחא לכ םנמא יכ דמחנ שממ הז דחיב דובעל ךא ה ח ר ה

More from mafeksh