99 khúc NNB

July 28, 2013  |  By  | 


1 009. SÔNG TƯƠNG Gió th ổi qua mắt em Gió mang theo v ị mặn M ắt em nh ìn đâu sao lâu chớp thế Có ph ải em dong thuyền ra bể L ỡ rớt mái chèo trên sông Tương?

Page 1 / 5