ngang qua 4

July 27, 2013  |  By  | 


1 1 2 NGU LÂU! Bi ế t, nói không bi ế t - ấ y là bi ế t! (Lão T ử ) Ngu si hưở ng thái bình (L ờ i c ổ ) Ngu đồ ng ngh ĩa vớ i d ại. Ngượ c v ớ i ngu, d

Page 1 / 5