ngang qua 5

July 29, 2013  |  By  | 


1 1 2 DÂN... "H Ỗ N"! Thông l ệ , chúng ta ch ỉ thường nghe nói đế n hai t ừ " th ằ ng con ", " th ằ ng dân ", ch ứ không m ấ y khi nghe th ấ y nh ữ ng câu ngượ

Page 1 / 5