ngang qua 9

July 29, 2013  |  By  | 


1 1 2 NGU, BI ẾT NGU và NGU, KHÔNG BI ẾT NGU! Con người ta sinh ra, có kẻ thông minh, có kẻ ngu tối. Có tr ẻ sinh ra đ ã b ộc lộ tư chất thông minh, có trẻ vừa ch

Page 1 / 5