THƠ KTS VŨ ĐÌNH PHÀM

July 27, 2013  |  By  | 


1 TH Ơ KTS V Ũ Đ ÌNH PHÀM TU Ổ I B Ẩ Y M ƯƠ I Thoáng bóng b ạch câu đ ã b ẩy mươi Th ần trí tâm nh àn h ợp lẽ trời Vóc h ạc da mồi chưa gợn tí M ắt tai c

Page 1 / 5