מכת הערוב

November 3, 2014  |  By  | 


... ְ מ ָ ךְ ניֵ א םּ א יּ  כ ׁ חֵ  לׁ  ש ְ  שׁ מ יּ נְ נּ ה יּ  מׁ ע תֶ א ׁ חיּ ל  ו ָ ךיֶ דָ בֲ עׁ ב  ו ָ ךְ  ב ָ ךְ  מׁ עְ ב ָ עֶ ה תֶ א ָ ךיֶ  תָ בְ ב  ו בֹר ְ צּ מ יֵ  תָ ב  ואְ לָ מ  ו תֶ א םּ יׁ ר ָ מָ דֲ אָ ה םׁ גְ ו בֹרָ עֶ ה ה ָ היֶ לָ ע םֵ ה רֶ  שֲ א : ... ה ׂ שׁ עׁ  יׁ ו ' ָ  יׁ ו ןֵ  כ אֹב ׁ פ הָ תיֵ ב דֵ בָ  כ בֹרָ ע הֹעְ ר ָ כְ ב  ו ויָ דָ בֲ ע תיֵ ב  ו ץֶ רֶ א ל תֵ חָ  שּ  ת םּ יׁ רְ צּ מ ץֶ רָ אָ ה בֹרָ עֶ ה יֵ נ ְ  פּ מ :

More from shlomi033