גל ספר דיגטלי (2)

April 25, 2013  |  By  | 


ןייטשרבליז לג ןייטשרבליז לג ןושאר קרפ ירוא אוה ימש םולש . התיכב דלי ינאו ה ' . ילש רעישה עבצ םיבשחמ בהוא ינאו רוחש אוה