גל ספר דיגטלי

April 24, 2013  |  By  | 


ןייטשרבליז לג ןייטשרבליז לג ןושאר קרפ ירוא אוה ימש םולש . ה התיכב דלי ינאו . רעישה עבצ הזב בוט ינא םגו םיבשחמ בהוא ינאו רוחש אוה ילש