469

October 21, 2014  |  By  | 


חנ תשרפ םינשרפה קזב ןונמא ברה ם"בשר "שרפל יתאב תוארקמ לש ןטושפ" ם"בשרה תניפל המדקה ןזופ ןימינב לאפר ר"ד ברה סולקנוא תימראמ דחפמ ימ סולקנוא םוגרתל החיתפ ןהכ ריאמ ברה אריצחובא בקעי יבר אינח ביני ברה רהוז ישרדמ רֶ בֵ עֵ מה לא הצצה רהזה ישרדמ תניפל המדקה ןשרפכ ןה עדונ ,ם"בשר ,ריאמ ןב לאומש ונבר םיעודיה תופסותה ילעבמ דחאכ ןה ארקמה ,י"שר לש ותב התייה דבכוי ומא .םיסחוימהו ונבר - םיעדונה תופסותה ילעב ויה ויחא ינשו ,דומלתל םישוריפ בתכ םג ם"בשר .ם"בירהו םת אבב תותכסממ רקיעב םתוא ריכמ ארמג דמול לכו ארמגה דצב עיפומ ושוריפ םהבש ,םיחספו ארתב ושוריפ ,תאז םע .ול ףסונב וא י"שר שוריפ םוקמב םישוריפכ םסרפתה אלו ץופנ היה אל הרותל .םינורחאה תורודל דע ,םינושארה תפוקתמ םירחא הצופתל ם"בשר שוריפ הכז םינורחאה תורודב ץפחה הרות דמול לכ הוולמ אוה םויכו ,הבחר .םייניבה ימי ישרפמ תרזעב ומלוע תא רישעהל תוירוקמב איה הז שוריפ לש תדחוימה ותלעמ אוה טשפה דבורב קוסיעה רשאכ ,ולש תוידוחייבו דצב תאזו ,ושוריפ לש תרתוכה תלוג קפס אלל .ל"זח ישרדמ יפלכ עיבהו שחרש הכרעההו דובכה ,שרדמה ומכ אלש תובר םימעפ שריפ ם"בשר האר אל א ,הדגא יניינעב ןיבו הכלה יניינעב ןיב םהש רבס אוהו ,'שרד'הו 'טשפ'ה ןיב הריתס לכ לכש ,בותכה לש םינוש םירושימ ינש םיעיבמ תועמשמ אוה טשפה :ומצע ינפב דמוע םהמ דחא רחא דבור אטבמ שרדהש דועב ,הרישיה בותכה םיגירח םיינושל םיטביהב ןויע ותמ ,בותכה לש םימעפ שיגדה ם"בשר ,יתכלהה דבורב .ב"ויכו .רקיעה אוה שרדה דבורש תובר ושוריפל ולש תונושארה םילימב רבכ ,ןכ לע וניבי" :שיגדהל ם"בשר חרט תישארב רפסל םינכ םהיתושרדו וניתובר ירבד לכ יכ םיליכשמה רותיימ ןיאצוי תושרדהו תוכלהה רקיעו ...םייתמאו לש וטושפ בתכנש ןושלה יונישמ וא תוארקמה ,השרדה רקיע ונמיה דומלל ןילוכיש ןושלב ארקמ ושרדו ,'םארבִהב ץראהו םימשה תודלות הלא' ומכ היה אלש ,ןושלה תוכיראמ ,'םהרבאב' :םימכח קוספה תועמשמ ,וירבדל ."'םארבהב' בותכל ירצ רד רואיתב חתופ בותכהש איה טשפה דבורב הדבועל סחייתמ שרדה דבור םלוא ,םלועה תאירב הלימה אלל םג קוספה תא בותכל היה רשפאש דומללו וז הלימ שורדל רשפא ןכ לעו ,"םארבהב" .תופסונ תויועמשמ הנממ שריפ ם"בשר םעפ אלש ,קיסהל רשפא אליממ בוהאה ובס ,י"שר לש עדונה ושוריפמ רחא ןפואב רד לע שרפל אוה ףא הטנ םנמא י"שר .ץרענהו ,הדגא ירבד וירבדב גיצהלמ ענמנ אל א ,טשפה תבשיימה הדגא" לש יאנתב םידמוע םה םא תישארבל י"שר( "וינפוא לע רובד רבד ארקמה ירבד טשפה רד לע שרפמ ,תאז תמועל ,ם"בשר . )חי ,'ג םירקמב גהונ אוה דציכ תוארל דואמ ןיינעמו ,דבלב לע םיחוכיו ומע להינ רתיה ןיבש ,ובסל סחיב ולא םעפ אל קוסענ הנשה להמב .ארקמה תונשרפ .םינוש םיאשונב ם"בשרו י"שר תושיג ןיבש םילדבהב לע ה"עב דומענ ,שרדהו טשפה םוחתל רבעמ םג ומכ ,ם"בשר ישוריפ לש םיפסונ םינייפאמ הפיאש ותמ ,םיניינעמ םייתדוקנ םישוריפ לע בוט ריכהל ןוצרה תא קימעי הז אשונב ןויעהש ונבר - לארשי ילודגמ דחא לש ושוריפ תא רתוי .ל"צז ריאמ ןב לאומש עסמל )תונב םג ,ןכ( ן/םכתא ליבוי הז רודמ מסומהו קיתעה םע תורכיה :קתרמו םוסק יפל .)א"ת( סולקנוא םוגרת - הרותה ישוריפב סוטיט לש ונייחא היה סולקנוא ,ל"זח תרוסמ תא בירחהש סוניירדא לש וא( שדקמה בירחמ רייגתהל טילחהשמ .)אבכוכ רב דרמב םילשורי ץראבש הנביל חרב ,וגרהל שקיב רסיקה ודודו עשוהי 'רו רזעילא 'ר יפמ הרות דמלו לארשי ומוגרת תא רביח םחוקיפבו ,םיאנתה ילודג איה וז הפשל םגרתש הביסה .הרותל תימראב ואיבה הלוגה ןמ ולעש ןויצ יבשש הדבועה איהו ,תימראה ןושלה תא לבב תולגמ םהמע תיבה תפוקתב תירקיעה רובידה תפש הראשנ תומדכ אופא הלגתמ סולקנוא .וירחאלו ינשה ,אמור ירסיק תחפשממ הלוצא ןב :םיאלפ ימענמ לע רתוומה ,לבתב הרידאה הירפמיאה לבקמ ;הפוחסו היווד המואל חפתסמו ןוטלשה תרבחל ףרטצמ ,לארשי תנומא תא ומצע לע רכוהש דע םהיפמ דמולו הנביבש םיאנתה א"תב דומילה רכזוה דומלתב רבכו .אנתכ ומצעב ויתוישרפ םדא םילשי םלועל" :תיעובש הבוחכ תוכרב( "םוגרת דחאו ארקמ םיינש רוביצה םע ישרפמ ן"במרו י"שר קר אל ,הז םעטמ .)א"ע ח ם"במרה םג אלא ,וילע ןעשיהל םיברמ הרותה .הנוילע תינשרפ תוכמס וב האר לייחל ןועובשב המסרפתה ז"ישת תנשב ישוקב אצומה לייח תלאש "םיינחמ" יתדה תעדל שקבמו הרות דומלל םויב העש עבר ונמזב דומלל וילעש רתויב בושחה רבדה והמ בישמ ןרוג ש"רגה היה ללכ רדב .םצמוצמה תא ריבעה הז הרקמב םלואו ,םילייח תולאשל יבר ןואגל םג םהיניבו םיבישמ המכל הלאשה ,ונינפלש רודב הרותה ילודגמ ןיקצורוס ןמלז דומלל הבוח ןיא ןידה רקיעמ" :התייה ותבושתו יכ ץופחתש המב דומלל לכותו םיוסמ אשונ ,ץפח ובלש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא תשרפל 'םוגרת דחאו ארקמ םיינש' דומיל תלוז יואר ןכ לע .ארמגה ןמ בויח אוהש עובשה ."וב אקווד קוסעת םצמוצמה נמזבש םימייקמ לארשי תיב ינומהש ףא םלואו םיטעמ ,"םוגרת דחאו ארקמ םיינש" תנקת תויחטש ללגב ילוא .ויתונופצ לע םידמוע .תימראה ןושלה ןמ קוחירה תמחמ וא האירקה סולקנוא םוגרתש עובקל רשפא םוקמ לכמ אופא יתמתרנ .ויארוק בורל םותחה רפסכ אוה לע דקוש ינא הנש םישולש הזמו המישמל סולקנוא םוגרתל שדח רואיב - "ןגשרפ" תביתכ ונרוד ןב ארוקל החונו הטוהר תירבעב בותכה תומשלו תישארבל םיכרכה ועיפוה הכ דע( .)שדוק ירפסל תויונחב םגישהל רשפאו .ימראה ןמ ואריי א :בושח יכהו תולכתסהה אוה סולקנוא םוגרת דומילב רקיעה הנווכ דימת תנפצומ םהבש םיקדה םייונישב ֶ א " :עובשה תשרפמ האבה המגודבכ ,תינשרפ 'הַד אָ תְְ חַדְב " םגרותמ "ַ חֹנ ךֶַהְ תִ ה םיִ הל–ֱאָ ה ,ומע תכלל ועמשמ יִנלְ תֶא ךֵַהְ תִ ה ."ַ חֹנ ךיֵַה םיִ ע ליֵזָאְ" - "םרבא א ךֵלֹהַה טולל םגו" ומכ להתה" חנ דציכה :ל"זח והמת ןכל ."םָרְבַא םהרבאש דועב )ותייוולב ,ומע( "םיהל–אה א לבא .ובישהש המ ובישהו ?דבלב "וינפל" לה יפ לע :תמייק הניא ללכ הלאשה סולקנוא יפל יתלב רבד אוה 'הל םדא ןיב רישי סחי ,ותסיפת םעטמ .ותויפוסניאו ארובה תוממור בקע ירשפא גוסמ סחי תלימ התרוצכ םגרתל רשפא יא הז 'הַד אָ תְְ חַדְב " םוגרתה .'ה לש רשקהב "םע" 'ה )םע( "תא" לה אל ללכ חנש דמלמ "ַ חֹנ ךיֵַה .ותאריב לה אלא parshegen@gmail.com לא ובתכ תולאשל לדגו )1805( ו"סקת תנשב דלונ אריצחובא בקעי יבר ,דועסמ יבר ,ויבא לצא דמל ותוריעצב .וקורמבש תלאליפאתב הנשמה לכ תא ןכמ רחאלו ,ארקמה ימעט םע "נתה לכ תא .דומלתה לכ תאו תלאליפאתב הליהקה גיהנמ היה תונברל מסוהש רחאל א לארשי ץראל תולעל הצר אוה .ןשרדו בר הב שמישו תולעל הסינ אוה .ונממ תאז הענמ הליהקה ינב לש תודגנתה םעפב תולעל הסינשכ ,)1879( מ"רת תנשבו םימעפ שש ץראל ןוויכמ ונממ וענמי אלש הליהקה תא ענכשל חילצה תישישה תא בזע אוה .ומוקמב הליהקה בר שמשל לוכי ,דועסמ יבר ,ונבש תבטב ו"טב .םירצמו בול ,היסינות ,הירי'גלא רד רבעו וקורמ ריעל עיגה תבטב ז"יבו ,טעמ הב ההש ,הירדנסכלא ריעל עיגה רטפנו הלח רוהנמדב ותויהב .יסורס השמ לצא חראתהו רוהנמד .רוהנמדב רבקנ .מ"רת תבטב 'כב אבבה יוניכב עודיה ,לארשי יבר םה םימסרופמה וידכנ .אריצחובא דוד יברו ,הלמר ריעה בר אריצחובא קחצי יבר ,ילאס לע .הלבקל רקיעב בקעי יבר סחייתה תינרותה ותנשמב הלבק דומילל דגנתה ,הלבק דומילב הארש הברה תובישחה ףא אלבו" :)"הניב ףלא" ורפסל ותמדקהב( בתכו ,דומלת דומיל אלב ץילמה ןכ ומכ ."הרותה תעידיל םדא עיגיש ייש אל דומלתה םדא דמול הליחתבד" :ומצעב דמל ותואש דומילה רדס לע רחאו ארמגה דמול כ רחאו הנשמה דמול כ רחאו ארקמה לע דוסה אוה רקיעה כ רחאו םיירוב לע תוכלהה דמול כ ."ותתימא :םהו וירפסמ רשע–םינש ונדיב הרותה לע שוריפ - םתוח יחותִ םירבסהב רתוי דקמתמ ,הרותה לע שוריפ - ןבלה ףושחמ הלבקב רומזמב קסוע רפסה רקיע ,"נתה לע שוריפ - קדצ ילגעמ םילהתב ט"יק ט"יק רומזמב תודקמתה םע םילהת לע שוריפ - הניב ףלא ת"וש - בקעיל יטפשמ ורוי הלבקה רד לע חספ לש הדגהל שוריפ - דרשה ידגב תבשה לעו תישארב רפס תליחת לע רואיב - למה יזנג הלבקב "הבושת" הלימה רואיב - הבושת ירעש ירשת שדוחלו םיארונ םימיל רסומ רפס - הכורא ירעש עובשה תושרפ יפל םירדוסמ ,דומלתה לע םישודיח - הכז הנובל ויאצאצו בקעי יבר לש םיטויפ - בקעי לגי םיאשונ לע תושרד )בוט הירטמיגב( הרשע–עבש - בוט שרוד .םינוש ס"שה לע שוריפ םהיניב ,בתכש םיפסונ םירפס לע ונל עודי תרוסמה .ונתאמ ומלענ םיפסונ םירפסו ,"םייח ץע"ל שוריפו רודהש םימשה ןמ ול וליגש דע כמ לודג רעצ ול היהש תרפסמ .םלבקל רשכומ היה אל ףא לעש הדבועה אוה הקירפא ןופצ ינבר ןונגס תא ןייפאמה םירבוחמו םייממע ויה ,הרותה ס"דרפ לכב המוצעה םתולדג תובכשל םג תדרל ועדי םה .רוביצה לש תונושה תובכשל בטיה יפל דחאו דחא לכ גיהנהלו טושפ ןונגסב םש ריאהל ,תונותחתה וזש רשפא .הלודג התייה םעה לע םתעפשה ןכל ,וניינעו וחור תווצמו הרות ייחל תורכנתהה המעו הלכשההש תוביסה תחא התשעש יפכ הקירפא ןופצב כ לכ העיפשה אלו הרדח אל הפוריאב השדחה תודיסחה השדיחש רדהו ,הפוריאב תומַ ש ד"סב הסננ הז רודמב .הקירפא ןופצב וילאמ ןבומ רבד התייה אריצחובא בקעי יבר ירפסבש חוחינה ןמ רוביצה תא םיעטהל תא ףושחלו ,"ןבלה ףושחמ"ו "םתוח יחותפ" רקיעב ,הרותה לע .םהב זונגה רשועל רוביצה ונימיב רהזה רפס תא דומלל םיפחודו םיצילממש ולא לכ םג תובישח לע תוירוביצ תואירקו םיריילפ ,תועדוה םיציפמו - תדחוימ הלוגס שי רהזבש ןייצל דימת םיחרוט ,רהזה דומיל רורב - רמולכ .ןוילע רע ול שי ,הנבה אלל ,הסרגב דומיל םגש רבד אוה רהזה לש דומיל .בוט הז ,רהז סורגת לבא ,ןיבת אלש םילמסהו םיקומעה תונויערה לש הנבה קר אל - דואמ השק תנבומ ןושלל ומגרת םירחא םילבוקמו ל"ז י"ראהש םינוילעה רורב םשש "תורדיא"ה לש תוקומעה תונושלה קר אלו ,רתוי השקה תימראהמ לחה ,הריוואה םצע אלא ,ןיבמ אל התאש ל .םיקוספהמ תושרדה לש "ינחור"ה ןונגסל דעו תולקב תוארל רשפא רהזה רפסב ,ןכ יפ לע ףא ,םלוא תושרדה דימת טעמכ .תושרדהו םיקוספה טשפל רשקה תא ,יתנבה ישוק - קוספב ישוקמ תוליחתמ רהזה לש תוקומעה ,ארמגה ןונגסמ טעמ הנוש הז .רחא ישוק וא יריבחת ישוק לש ולאל דואמ םימוד רהזה ליחתמ םהמש םיישקה םלוא ןה ,םירקמה בורב ,תושרדה .השרדה הירחאו ,הלאש .שרדמה תובורק םיתעל .לודגה קמועל םיעיגמ םירבדה ובש םוקמה ,הקומע ,תרחא ,הנוש ןיעב תואיצמה לע תוטיבמ טלחהב ןה רשקה םלוא .טשפהמ ןיטולחל םירחא תומלוע תוראתמו לע הנוע םג רבד לש ופוסבו טלחומו רורב דימת אוה קוספל םיקוספה תא ארוק רהזהש "תוארל" רשפא .ינושארה ישוקה םייח ונניא ונחנאש תוקומע תויואיצמל סחייתמ אוהשו ,תרחא ירחא ,ןיבהל רשפא ללכ רדב הלאשה תא לבא .ללכו ללכ .הלק הקמעה ,האובנל כ לכ תובורקה תושרד לש םלוע ,אלפומ םלוע והז רדב רהזה יכ םג .המצעב שדוקה חורלו םיאיבנה לש םנושלל דמלמ אלא ,"קדוצ אוהש חיכוהל" ,ארמגה ומכ ,חרוט אל ללכ תואיצמ וז ,ןבומכו ."תואיצמה וזש הארו אוב" - כ הזש ונתוא ,םיקמוע המכו המכב םימרוז םייחה .האור אל ללכ רדב התאש ,הלשמ םיקוח תחא לכלש םי ימ לש הבכש יבג לע הבכש ומכ ןיב ץופקל .תורחאה לע העיפשמ טלחהב איהו ,הלשמ תואיצמ ןושלל קומע רוביח ירצמ הז ,לק רבד אל הז וללה תובכשה קיספ לכ לש הקומע הנבהו םיבותכהו םיאיבנה ןושלל ,הרותה תורוקמל רישי רוביח ירצמ הזו ,האובנה לש "תינושל הריחב"ו ופוסב םלוא .ורבעש תורודה ילודגמ "הלבק"ו םייאובנ םיינחור םיתעל .חתפמה אוה המצע הרותל רישיה רשקה רבד לש הרותה תא וארק וללה תושרדה ילודג םאה ההות ינא תובורק וקסיפ וא ,םילימה תא ונומכ ודקינ םה םאה ,תרחא וא ונומכ תואיצמ לע וטיבה םהש אוה רורב םלוא .םיטפשמה תא ונומכ רמוחה יטורט ,ונחנא םדילש םידברו םיקמוע תלעב ,הנוש םימעפל םישיגרמ ,ותמצעבו ואולמב הזה םלועה תא םייחה ירבד תא הרש העמש קוידב יא הנשמ הז המ יכ .םישפוטמ הלימה םא ,םישנ תרדהב להאב התייה איה םא וא ,םהרבא תוריפסלו םיקומעו םיבחר ,םינוילע תוחוכל תזמרמ להוא לש להואה םא הנשמ הז המ .רשב יניעב תוארל רשפא יאש תורישי רושק אוה םצעב םא ,רמצמ וא רועמ יושע היה םהרבא קבדש ימל קר ןוילע רוא דירוהל הדיקפתש תוכלמ תריפסל תואיצמה ,האובנל בורק יכה התאשכ ?הלימ תירב ירחא ה"בקב .סוקופה תא תדבאמ תיחכונה ,דואמ קוחרמ ,תצק תעגל הסננ רודמה לש "רהזה ףגא"ב ,קימעמה רבסהל תוישוקהמ .רהזה לש "טשפה תונבה" תוצקב .ונידיל םשונו יחו רבועש רתסנה קמועהמ הלק המיעטב :המשרהלו םיטרפל 02-9937337 rishum@herzog.ac.il דעוימ םישנו םירבגל עובשב דחא םוי םידומילה םילשוריב שולש ילעבל ןויסינ תונש הארוהב ןושאר ראות ילעבל הארוה תדועתו לש ומוקמ והמ שדחמ רידגהל ךרוצ שי ינרדומ-טסופה ןדיעב ץק" .ךינחה לש ותומד יהמו ךנחמה לש ודיקפת והמ ,הרבחב ךוניחה ,יגולואידיא ךוניחכ ,יתד-יתכלממה ךוניחה תא ןימזמ "תויגולואידיאה .הקמעה לש ךילהת רובעלו המינפ ןנובתהל תייאר ךותמ ,יכוניחה רקחמהו ןויעה תא חתפל תשקבמ תינכתה תיכוניחה ותוהז בוציעב יזכרמ ביכרמכ ךוניחה תוגה םוחת הנשמבו ירפס-תיבה ןוזחב ,הרומה לש תילאנויספורפהו .ךוניח תשר לש תיגולואידיאה םיאיבנה ירבדב ,ארקמב םיעוטנ לארשי תבשחמ לש הישרוש םיפנע הז ןליא חימצה תורודה ךרואל .הפ לעבש הרותה תורפסבו תתל שדחמ הסינ ,וימדוק ירבד דומיל דצל ,רוד לכ .םינווגמו םיבר ,םלועה לעו ומצע לע וננובתהב ןימאמה לש תוימויקה תולאשל רשפ .ותרותו םיק-ולא לומ ותדימעבו לש תימושייהו תיתבשחמה תיתשתה תקמעה איה תינכתה תרטמ ןכו ,םיידוסי-לעה רפסה יתבב לארשי תבשחמ םידמלמה םירומה .תועמשמו הנומא לש תולאש םע םידדומתמה םיכנחמל רזעיהל שי ודמללו ודמולל תנמ לעש ,םינפ הבורמ רוביח אוה דומלתה ;םיקוספה שרדמ יכרד לש הנבה ;ינושל עדי :תועוצקמו םימוחת ןווגמב הילאירה תנבה ;הז רוביח רצונ ובש ירוטסיהה עקרה לש הנבה יכרד תנבהב ןהו ,יגולואיכרא-ירמוחה אצממה םוחתב ןה – תידומלתה תולאשב יתוגה ןויע ;הקיתעה תעה לש םייחה תוחרואו תוגהנתהה תרטמ ,תאז לכ רואל .טפשמו קוח תנבהו ;הדגא תויגוסב תונודינה םימוחתה ןווגמב תונמוימו עדי םימ " רלו םירומל תונקהל איה תינכתה .ותארוהו ודומיל יכרדב הקמעה לע ףסונב ,דומלתלו הנשמל םיקישמה םיקמעתמ לארשי תבשחמב M.Ed. גוצרה תימדקאה הללכמב תודהיה תועוצקמב M.Ed. ינש ראות ידוהיה ךוניחה תוגהב M.Ed. ך"נתב M.Ed. הפ-לעבש הרותב M.Ed. ךסב הגלמ & 2,000 ינש ראותל םימשרנל תודהיה תוינכתב תחא הנש ךלהמב יעובש םידומיל םויב העימשה תובוח תא זכרל ןתינ םיזכורמו םינווקמ םיסרוקב םידומילה רתי תא םילשהלו דבלב :ותוהמב ימוחת-בר אוה תורודה ךרואל ותונשרפו ך"נתה דומיל לע תוססבתמ תיתכלההו תישרדמה ,תידומלתה תורפסה חותינ לע ססובמ ך"נתה דומיל .ותוא תושרפמו ,ארקמה יקוספ ותפוקת לש הירוטסיהה תרכה לע ,דומילה יקרפ לש יתורפס תארוהב ינשה ראותה ידומיל .ילאירהו יפרגואיגה עקרהו םידיקפתל תוחתפתהו תפסונ המוק םיווהמ ותונשרפו ך"נתה ראותל ךרדב בלשו םידומיל תוינכות יבתוכו עוצקמ יזכרמ לש .םיניינועמל ,ישילש :ץישפיל מ"ארה ש"ע םימדקתמ םידומילל רפסה תיב עובש ןורחא המשרהל 2 תעה עיגה ,ס"דרפ לש תוקתרמ םייתנש ירחא ידעלג לאיתיאל תדחוימ הדות .תוננערתהל ברה וברו אוה קרש םיאלפומה םיזמרה לע קימעהל חילצנש .םלועל איבהל ולכי גרובזניג .'ה תרותב ,םירטמילימ המכ דועב ,הנשה םג

More from olam katan

Page 1 / 20