474

November 25, 2014  |  By  | 


2 ! ?  "  ש ע ל ה מ תורישה תנש תא יתלחתה םיישדוחכ ינפ ל :הלאש ,עצבאש יתבשחש דיקפתה אל הז .יל בוט אל שממו יתאש תונבה םגו םיענ וניא תיארחאה דצמ סחיה תוניצרב תבשוח ינא - רוציקב .תובשחתמ ןניא הרידב .רתוי תמרותו תכייש שיגרא ובש רחא םוקמל רובעל ןכש ,תטבלתמ ןיידע ינא לבא תויורשפא המכ יתקדב .רתוי בוט היהי רחא םוקמש חיטבמ אל דחא ףא תדדומתמ שממ אל ינאש תרמוא הביזע ,ללכבו ?תושעל רשפא המ .רהמ םיידי המירמ טושפו ,ךל בוט אלש אורקל יתוא רעצמ :הבושת תנשמ ךלש תויפיצה תא תמאות הניא תואיצמהשו תושעל ךירצ ,תושעל המ ,םייחב לבא .תורישה וניב רעפלו שארב ונל שיש "טרס"ל ןוכדע םימעפל המב קר םיקוסע היהנ םא .יוושכעה בצמה ןיבל השקתנש יאדו ,בוט אלש המבו היהיש ונבשחש ,דדומתהל תוסנל הווש םאה תלכשומ הטלחה לבקל יללכ" תא לבקלו םילשהל ,ירשפאש המ לע דובעל ילואש וא תונשל רשפא יא ילואש המ תאו "קחשמה הריכזמ ךלש תוטבלתהה .שדח קחשמל רובעל ףידע הנוכמה ץחל בצמ םע ףוגה לש תיעבטה הבוגתה תא ןונגנמ והז .) ght or fight ( "חורבל וא םחליהל" .הנכס בצמ םע תודדומתהל יטמוטוא יתודרשיה רשאכ םג הז ןונגנמב םישמתשמ ונאש ררבתמ וא תיתבשחמ אלא תישממ הניא םויאה תשוחת וא םימחלנש( םייח ילעבמ הנושב םלוא .תישגר ןווגמ תא ביחרהל תלוכיה שי םדאה ינבל )םיחרוב שי ."ןבל וא רוחש" לש הריחבל רבעמ תויורשפאה לש תופסונ תויורשפאו רופא לש םינווג הברה םג .ומע דדומתהלו בצמה לע ןנובתהל תלוכי תלד תחיתפ דימת אל ,ךתלאשב תבתכש יפכ תא םיסחיימ ונא םיתעל .ןורתפה איה השדח ,סובה ,תזכרה ומכ( תוינוציח תוביסל ישוקה הטילש ונל ןיאש איה היעבה .)הרידל תורבחה םלוא .םתונשל השק ןכלו ,םיינוציחה םימרוגב .תוימינפו תוינוציח תוביס ןווגממ עבונ בצמה בורל תונוכתב םג םיצוענ םיוסמ בצמל םימרוגהמ קלח ,שדח םוקמל לגתסהל תלוכיה ומכ( ונלש תוישיאה תוכישממ ולא תונוכת .)תוכמס לבקל ,הלועפ ףתשל יא ןכלו ,רחבנש השדח ךרדב םג ונתאמ קלח תויהל ןהב ןנובתהל בושח - ךפהל .ןהמ םלעתהל רשפא םייח ונא .רשפאש המ רפשלו תונשל תוסנלו ץמואב תויורשפא םלוע" לש תידימת השוחת קינעמה ןדיעב .הניפל רבעמ תע לכב ונל תוניתממה "תולבגומ יתלב תורשפאב רוחבל ףידעהל םעפ אל ונתוא איבמש המ ונמליצשכ ,רבעב .תמייקה לע דובעל םוקמב השדחה הנומת לכ לש חותיפשכ ,םליפ םע המלצמב תונומת - םוליצה ינפל בטיה בושחל ונילע היה ,ףסכ הלע ,תאז תושעל ןוכנ דציכ ,םלצל הווש הנומת וזיא ויה םעפ אלש( תואצותל תונלבסב ןיתמהל ןבומכו םליפ היה אל ללכש ררבתהשכ תוכיבמ וא תובזכאמ אל הז םאו הקספה אלל םימלצמ ונא םויה .)המלצמב םירבועו םיקחומ דימ - ונבל תולאשמל קוידב הנוע םיצור ונא םייחב םגש אלפה המ זא .האבה הנומתל ןוזחהו "הנומת"ה תא קיודמ ןפואבו תוריהמב לבקל ?שארב ונל שיש ימינפה םיבצמ ןווגמב ךמצע תא יאצמת םייחב תורוה ,תויגוז ,םידומיל ,הדובע( םינוש םימוחתב "שקעתהל" םאה ךמצע תא ילאשת םהבש )דועו בוזעל ילוא וא םייקה םע דדומתהל תוסנלו ןפואב הליחתמ תודדומתהה ."שדחמ ליחתהל"ו וליפא .יחכונה בצמה לע ןנובתהל תרחוב תא ובש תא תובצעמ םילימה - תיטירק םילימה תריחב תא םאה .ונישעמ לע תועיפשמ הלאו וניתובשחמ ילוא וא היעב/ישוק/םויאכ יחכונה בצמה תא האור ?ןוכיס וא יוכיס ןאכ שי םאה ?רגתא וא תונמדזהכ המכ דעו ,תומוד וללה םילימה המכ דע ןיינעמ( המ .)תואיצמה תסיפת תא תונשל היושע ןתועמשמ תרזח היעבה ןורתפב םאה ?הכ דע תושעל תיסינ more הנוכמש המ( ןורתפה ותוא לע בושו בוש "הספוקל ץוחמ" בושחל תיסינש וא ) o the same ימ תאו תצעייתה ימ םע ?םישדח םירבד תוסנלו ?בצמב תפתיש ךיילע ריחמ לכב םאה - הלא לכ רחאלו "החירב"ה םיתעל !אלש רורב ?דדומתהלו ראשיהל איה םג .הנוכנהו המיאתמה הריחבה טלחהב איה וא בוט והשמ ךל עיגמש ,הנומאו ץמוא תשרוד ךותמ ךמצעמ קינעהל ילכות ובש רתוי םיאתמ .החלצהב .הלבקו החמש הצרמ ,תכמסומ תיתחפשמו תיגוז תלפטמ - סזומ המענ mosesnaama@gmail.com .תואנדס תחנמו תגסל וא דדומתהל סזומ המענ אציו תשרפ הדירפה קזב ןונמא ברה ם"בשר ?ןבל יפרת תא לחר הבנג עודמ לש םיפרתה תבנג תשרפב הוולמ ןבלמ בקעי לש ותחירב י"שר ?הזה דעצל לחר תא האיבהש הביסה המ .לחר ידיב ןבל הדובעמ היבא תא שירפהל" :בתכ הבר תישארב שרדמ תובקעב ,תוביס המכמ טשפה ךרד לע השק הז שוריפ ,םרב ."הנווכתנ הרז הז השעמבש לחר הרבס םנמואה :לאנברבא י"ר לש ותיישוק ןהיניבו ם"וכעמ וקיחרהל הבשח םאה" ?הרז הדובעמ לודחל היבאל םורגת תעל יכ הבשחב הל הז היהי לודג תולכס תמאב ,ל"ז םהירבדכ השעי ,םיפרתה ונממ ובנגנש תויה םעו ,ובל תא הטת ותב ותנקז . )א"יה הלאשה ,א"ל תישארב לאנברבא( "!םהיתחת םירחא םיהולא ול לחר לש התמגמש ,טשפה ךרדב ם"בשר שרפמ ךכ םושמ בקעי הצור יכ ןבלל ועידויו ודיגי אלש" התייה םיפרתה תבנגב םיפרתה יכ' , )ד ,'ג עשוה( 'םיפרתו דופא ןיא' רמאנש ןיינעכ ,חורבל ססובמ ושוריפ ."םהב םוסקל ויה םיליגר ; )ב ,'י הירכז( 'ןווא ורביד ןכאש יפכ ,תודיתע יוליגל ילכ ושמיש םיפרתהש החנהה לע עייסל אופא השקיב לחר .ןייצ ם"בשרש םיטוטיצהמ עמתשמ ורשפאיש םילכה תבנג ידי לע ,היבא תאמ ותחירבב בקעיל .בקעי חרב ןאל דוסה תא תולגל היבאל םיפרתל היה תמאב םאה :הלאשה תא הלעמ הז שוריפ ,םרב םימסקבו םיפשכב תמא שי םאה ?םירתסנ םירבד תולגל חוכ ,תורודה לכב םינשרפו תועד יגוה וקלחנ ןכא וז הלאשב ?וללה ןכאש איה ותעדו ,אשונב ותטישל ךלוה טלחהב ם"בשר ךא םושמ הפוקת התואב םימסוקה וטקנש םיפשכבו םימסקב שי םא לארשי ינב תא ןוחבל תנמ לע םדיב ןתנ ה"בקהש ,תמא .'ה לוקל וא םלוקל ועמשי אטחל ושוריפב ם"בשר רפ ןיינעב תיזכרמה ותטיש תא ויה םיטוש יכו" :תשקבתמו הטושפ הלאש הלעה םש ,לגעה "?םירצממ םלעה אל םויה רצונש הז לגעש םיעדוי ויה אלש םימשבש וניהל–אש םיעדוי הרז הדובע ידבוע לכ אלא" :בישהו חור םהב שי םיפרתהש ,םיעוט ויה הזב ךא ,םלועה תא ארב לגעהש םירובסו , שדוקה חור םהב שיש םיאיבנה ומכ האמוט לש שדוקה חורב רבדמ היה וליאכ האמוטה חורב רבדמ היהש רמולכ ,'ךולעה רשא לארשי ךיהלא הלא' םירמוא ךכלו ,הלעמ רמא ןבל ןכו .ונינפל ךלוה שדוקה חור וליאכו וב שי שדוקה חור ןתנ לארשי תא וב תוסנלו .'ייהולא תא תבנג המל' םיפרתה לע וב חוכ ]ןתנ[ ינועדיו בואו .תופשכמ ינימ לש האמוטה חור וב םימת ויהי םא תעדל ,תודלונ דיגהלו הלעמ לש אילמפ שיחכהל ןימאמ אלו ףשכמו שחנמו ןנועמ םהב היהי אלו םהיהל–א י"יל ."האמוטה חור יאיבנ לש תפומו תואל שיש האמוטה חור ןכש ,לחר הקדצ ןכא וז השיג יפ לע ןכ לעו ,בקעי חרב ןאל ןבלל תולגל התייה היושע םיפרתב דימ תולגל תורשפאה תא ןבלמ לחר הענמ םיפרתה תא התבנגב .בקעי חרב ןאל ןזופ ןימינב לאפר ר"ד ברה סולקנוא תובאה דובכל הבנג לעופ קוליס ,"בֹקֲעַי יִ ַכְו" סולקנוא םגרתמ )כ ,אל( "ןָבָל בֵל תֶא בֹקֲעַי בֹנְגִַו" הטוס סולקנוא :םעטהו ."ןָבָלְד יֵ ְעַד תַי בֹקֲעַי בַנְג" "ןתנוי"כ אלו תובא דובכב םוגפל לולע ותרוצכ םוגרתשכ ילולימה םוגרתהמ ,"תובא דובכל םייוניש" וישרפמ יפב תונוכמה ,הלא תויטס .המואה ינשב תואב תויטסה .ונקוספבכ המרמו רשוי יניינעב דחוימב תובורמ תא ךכרמ םגרתמה ללכ ךרדב . ןיינעה יונישבו ןושלה יונישב :םינפוא םירקמב םלואו .םוגרתב םג רסמנ ומצע ןיינעה לבא ארקמה ןושל .ומצע ןיינעה תא םג הנשמו רתוי תינוציק ךרד טקונ םגרתמה םירחא :ונקרפבש הבנג ןושל ימוגרתב תומגדומ םיכרדה יתש יִ א בֹנְגִי יִ" :ילולימ םוגרתב ללכ ךרדב םגרותמ "בנג" לעופה "םיִרְבִ עָה ץֶרֶאֵמ יִ ְבַֻ בֹֻג יִ" ;"ר רַבְ בנְגִי יֵרֲא" - )זל,אכ 'מש( "ר םגרותמ "ינולפ בל בונגל" בינה םג ."אָנְביִנְ בָנְגִ מ יֵרֲא" - )וט,מ 'רב( ישנא בל תא םולשבא בֵַגְיַו" :לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת הוושה ,תילולימ ."לֵאָרְ ִי יֵ ְנַאְד אָִל תָי םלָ ְבַא בַנְג" - )ו וט ב"מש( "לארשי ןושל יוניש אוה ,"בֹקֲעַי יִ ַכְו" - "ןָבָל בֵל תֶא בֹקֲעַי בֹנְגִַו" הז יפ לע אוה "יִ ַכְו"ש אלא ,החירבה תַמָלֲעַה תא םירסומ םייוטיבה ינש :דבלב ."בל תבנג"מ רתוי ןידע יוטיב לעופה תחת יכ ,ןיינע יוניש םה לחר לש הבנגה ימוגרת םלואו )ח"קל=( ב"סנ שרושב םגרת תושר אלל ץפח תליטנ ורקיעש "בנג" )טי( "םיִפָרְ ַה תֶא לֵחָר בֹנְגִ ַו" :הוושה .ילילש השעמל זמר וב ןיאש לֵ חָר יֵרֲא" - )בל( "םַ תָבָנְ לֵחָר יִ בֹקֲעַי עַדָי אְו" ,"לֵחָר תַביֵ סְנ" - רואיתב קר אל סולקנוא םוגרתב םירמשנ הלא םייוניש ."ןנְ תַביֵ סְנ ןבלב ךכ .יאנגל םתנווכש םירבוד טוטיצב וליפא אלא ,השעמה "בנג" בקעי תא הנכמ ןבלש רורבו - הבנגב בקעי תא םישאמה "יִבָבְל תֶא בֹנְגִ ַו" :בקעי דובכל יונישב םגרתמ סולקנוא - ועמשמכ ָ ְבַנָג הָָל" ,"יִִ מ אָ תיִ ַכְו" - )זכ( "יִ תֹא בֹנְגִ ַו" ,"יִִ מ אָ תיִ ַכְו" - )וכ( ."יִ תְלְ חַ תָי אָ ְביֵ סְנ אָמְל" - )ל( "יָהֱא תֶא תיללכה המגמל םאתהב תובאה דובכל הנשמ סולקנואש רבתסמו לכ" :ןוגכ ,ךרע ףאו הווצמ תובאה לע תוכז דומילב ואר רשא ל"זח לש התא יל וליאכש ,ממור - תאזה המואה תא םמורל לוכי התאש המ לארשי לש םשאר ןיאו 'לארשי ינב שאר תא אשת יכ' רמאנש םמור ושע ןכו" : )א"ת ינשרפ ןומדק( ר"אי ירבדכו , )י יתבר אתקיספ( "ה"בקה אלא ."םירפוס רוטיעו םירפוס ןוקית ל"זח תושיא יניינעב :םיפסונ םיניינעב םג א"תב רמשנ תובאה דובכ ,)חלשיו ,אבה עובשב ךכ לעו( החפשמ יסחיב ;)בשיו תשרפב ךכ לע( יניעו" ןוגכ תוהמיאה לצא דחוימב םיינוציח םימגפ קוליסב וליפאו ."ןָיֲאָי הָאֵל יֵניֵעְו" )זי טכ( " תוכר האל parshegen@gmail.com לא ובתכ תולאשל ןהכ ריאמ ברה אריצחובא בקעי יבר םלועה תומוא תוקישנ ירוחאמש המ אוה אריצחובא ברה תנבה יפל בקעיו ןבל ןיב הדרפה רופיס אלפנ .םויה דעו זאמ לארשי םע תא הוולתש תואיצמל בא ןיינב קשניו רקובב ןבל םכשיו" קוספל ותונשרפ ךרד תא תוארל רסמה תא ארוק אוה הכרדש "...םֶ הְ תֶ א ךרביו ויתונבלו וינבל .תורוד ירודל רבועה רסמ - ןיטישה ןיב רתתסמה םע השיגפה ינפלש הלילב הווחש תיקולאה תולגתהה ףא לע ותעשרלו ורוסל ןבל רזח ,בקעיב עוגפל אל הב ול רמאנש ,בקעי ה"בקה לש תשרופמ הרימא תורמל .לארשיב עוגפל ותוואתב עבטהמ ררחתשהל חילצמ וניא ןבל ,לארשיב עוגפל אלש ןבלל דע ונדמלל ;לארשי תא ו"ח דימשהל תוסנל ולש יביטקניטסניאה טעמכו ,םממז תא עצבל רוויעו זע ןוצרב וניביוא םירודח המכ זא ררוע בקעי .ומע לע ךרבתי 'ה ימחר ילול תאז תושעל ולכוי יקולא יבא יקולא ילול" :ומצעב דיעמ אוהש יפכ םהרבא תוכז ןבל םכשיו" קוספה רוביחמ תאז דמול ברה ."יל היה םהרבא ,םהרבאב רמאנש קוספהמ ותוא קתנל רשפא יאש ןפואב "רקובב ןבל תמכשה - הז תמועל הז תניחבב ,"רקובב םהרבא םכשיו" .'ה תווצמ תושעל םהרבא תוכז תמועל עוגפלו עישרהל רקובב יפכ ויתורודל לארשי םע תא הוולמ הז ךלהמש ברה ריבסמו הקושתהש ,הווה תניחבב דבוא - "יבא דבוא ימרא" :רמאנש איהו " םירמוא ונא הדגנכו ,תקסופ אל ויאצאצו ןבל לש תאזה תדמועש תובאה תוכז לע רמאנ הז רבדש "ונלו וניתובאל הדמעש דע דומלל בושחו .ונתולכל םיאבה הלא לש םתעשר לומ ונל 'ה םע םה לארשיש םיעדויש יפ לע ףאש ,הלודג וז הקושת המכ םע םתוקסעתהב םהל תברואה הנכסה הלודג המכ דע םיעדויו המב זומר הזו .הז עבט לע רבגתהל םחוכב ןיא תאז לכב ,'ה םַע לארשי לש םתוכז הארש ףא - "ומוקמל ןבל בושיו" :בותכש .לארשי םעב עוגפל ירוקמה ונוצרלו ותעשרל ונייה ,ומוקמל בש ךריבש - "םהתא ךרביו" בותכש המב םג זומר הז רבד לעב ןמא הנוע ער ךאלמ" רמאנש יפכ ,וחרוכ לעב םתוא ,ו"ח ונתולכל וניביוא לש ןויסינ לכמש קיסנ ןאכמ ."וחרוכ ידי לע אקוודו ,רתוי םיכרובמו םיקזוחמ םיאצוי לארשי םעלב םע ךשמהב היהיש יפכ( ללוזמ רקי איצוהל גרטקמה ,ותועשר העיגמ ןאל דע תוארל רשפא דועו .)ויאצאצמ היהש וינבל קשניו" בותכש ,םידליה תא קר ךריב - ךריבשכ םגש תויתוא איה םהתא הלימהש אלא .בקעיל אלו " ויתונבלו תמא ןתית" וב רמאנש בקעי לש ותניחב איהש , תמאה בקעימ הכרבה עונמל תאז ותצע םגש תרמוא תאז , "בקעיל .וחרוכ לעב ךרובמ אצי בקעיו החלצ אל לש םהיתוקישנל ןימאהלו חוטבל ןיאש תעדל ונל שי התעמ 'ה ילול לארשיב עוגפל זע ןוצר רתתסמ ןכותבש ,םלועה תומוא בקעיו" השרפה ףוסב בותכש והזו ,ונל תדמועה תובאה תוכזו .חטבלו םולשל - "וכרדל ךלה אינח ביני ברה שודקה רהוזה עשר לש ויניעב ןבלמ בקעי לש ותשירפל סחיב הרותב תובושחה תויגוסה תחא רואיתל םיבר םיקוספ השידקמ הרותה .בקעי לש ורכש אשונ איה רהזב םג .דועו רכשב וניבא בקעי הכז ובש ןפואה ,רכשה תריחב אלה וישעמלו וזה הבושחה היגוסל הרישי תוסחייתה אוצמל רשפא ,ךרדה תליחתב דוע םלוא .םינבומ דואמ הברהב ,בקעי לש םירורב לע גיצמו תחא הלימב וכרדכ קיידמ שודקה רהזה ,רכשה תשקב ןמזב .םיקוספב שרופמב בותכ אלש ,ןבלל בקעי ןיב םלש ןויד היפ ךרכש הָבְקָנ" ןבל ול רמוא רכשה תא ןבלמ שקבמ בקעי רשאכ בקעיד ימח אנא ,קחצי יבר רמא" :רהזה רמוא ךכ לעו ."...הנתאו יילע אה ,ךרכש הבקנ רמא ,יל חלפי ךכ ןיגבו ,יבקונב אלא לכתסא אל ירה בקעי - ומצעל עשרה ןבל רמא :םוגרת( "...ךרכש והיאד הביקנ הָבֵקְנ ול ןתא ,דבע אוה ייתונב ליבשב ירהש ,תובקנב אלא לכתסמ אל וזיאב יל דיגת ,"ךרכש הבקנ" רמא ןכלו .יליבשב דובעל ךישמיו תפסונ המ לכ ,יל הלילח ,בקעי ול רמא .)ךל התוא ןתאו תלכתסה הבקנ עבקנ ןכלו( םימש דובכ םשל יתישע ,)ךיתונב תא יתשקיבו( יתישעש .)רכשכ רחא והשמ רהזה ,הז רשקהב תידוחיי יד הלימ איהש "הבקנ" הלימב קוידמ לכתסמ בקעיש ןיבמ ,ותועשרב ,ןבל .ןבל לש הערה ותבשחמ לע דמול השיא שקבמ בקעיש "ומותל" ןיבה אוה ןכלו םישנב קר רכש שפחמו םשל התייה ויתונב תרומת הדובעהש ול ריהבהל ץלאנ בקעי .תפסונ רכש עובקל שי רבכ וישכע ןכלו ,לארשי תחפשמ תמקה םשל ,םימש טפושה ,עשרה לש ושפנ לע ןיינעמו קומע טבמ ןאכ שי .הנושו רחא חוטבו ,םהיפל יח אוהש םיכרעה יפ לע ,ולש ויניע יפ לע קידצה תא ויניע ןתנ ו"ח אוה יכ ,רכש םואתפ שקבמ בקעיש הביסה יהוזש הדובעה םגו ירמגל םינוש ויכרעש ריבסהל ץלאנ בקעי .תפסונ הבקנב .השודק םשלו םימש םשל התייה םישנה תרומת ולסכ ט"י םילשורי המואה יניינב תולעתהל ,רבחתהל ,ררועתהל וגודרב לארשי :םוליצ )10.12.2014 ( ה"עשתה ולסכב ח"י יעיבר םוי :םישנל )11.12.2014 ( ה"עשתה ולסכב ט"י ,ישימח םוי :םירבגל 20:30 , 17:00 - םוי לכב םיעפומ ינש גרבצנר רחש :םוליצ 19kislev.co.il :עוריאה תרבוח תדרוהלו סיטרכ תנמזהל

More from olam katan

Page 1 / 21