475

olam katan


Published on December 2, 2014

2 ונלחתה םייעובש ינפלמ הניפה תובקעב :הלאש הזה רבדה לבא .ןיד תיב רצואמ תוקריב שמתשהל תכיתח לכ לע רוסיא לע רובעל רשפא - יתוא דיחפמ והשמ תונקלו רתוול יאדכ ילוא !חפל םיקרוזש היינבגע ?השודק ששח אלל הגרדמ איה השודק !ששח הניא השודק :הבושת הנוילע הגרדמ לככו ,שגפיהל םדאה הכוז הבש הנוילע :המגודל .תדחוימ תוסחייתה םדאהמ תשרוד איה ןהכל תרשפאמה הנוילע הגרדמ איה הנוהכה תשודק תשרוד ןכ ומכו ,"ומשב ךרבלו ותרשל 'ה ינפל דומעל" לשמל תאטבתמה השירד ,הילע רומשל םינהוכהמ איה .השורגל אשניהל וא תמל אמטיהל םירוסיאב תעמטה איה תיעיבשה תוריפ תשודק תועמשמ קינעמ ה"בקה .ונל םיכייש םניא תוריפהש הסיפתה רוסא ןכל .החותפה ודימ תורישי לוכאל תוכזה תא ונל תמייק סורהל תוכזה ןכש ,וללה תוריפל דספה םורגל .וז הנשב תוריפה לע םילעבה וניא םדאהו םילעבל קר שומיש תיישע אוהו ףסונ רוסיא עבונ הביס התואמ םג בשחנ רבדהו ליאוה ,תיעיבשה תוריפב לבוקמ וניאש תעכ .)הפ ןהכ טפשמ ה"יארה( תוריפה תוכיא תדספהכ ןכ :ולא םירוסיא ינש תודוא טעמ טרפנ תיעיבש תוריפ דספה רוסיא יקלח לש חפל םתכלשהמ רשפאה לככ ענמיהל שי רחאל וא לכואה תנכה ךלהמב .הליכאל םייוארה ירפ תוקריו תוריפ לש תלוספ תרצונ וב שומישה םויס תופילק( הליכאל תינורקע היוארה םילשובמ וא םיירט אלש ירפ ,דלי לש תחלצב תויראש ,הליכאל תונתינה ןכילשהל ןיא ולא תויראש .)המודכו ומות דע לכאנ בטיה רושקל ,תיקש וכותבו ילכב ןחינהל אלא חפל םדא תליכאמ ולספייש רחאלו ,םויה ףוסב תיקשה תא די א"וזח ( חפל תיקשה תא קורזל רשפא )םיימוי–םוי ירחא( תויראשה תא חפל קורזלו לקהל רשפא ךרוצ םוקמב . )י ברה ( ןנובקירל ןיתמהל ילבמ תויקש יתשב תורוגס ןהשכ .)25 'עה 169 'מע ץרא יטפשמ בישילא ןיאש רתויב תוטעומ תויראש תחלצב וראשנ םא ברה( רויכב ליגרכ ןתוא ףוטשל רשפא ,ןלכאל דוע םיליגר .)10 'עה 183 ץרא יטפשמ בישילא םישודקה םירחא םילישבת וא םיקרמ תויראש ץוחמ םריאשהל שי אלא ךופשל ןיא תיעיבש תשודקב ורבדנ זא( ׁ םכפשל רשפא זאו םמעט םגפייש דע ררקמל . )ונ ד רפשא )!םכירשא( תלוספ תדרפה לע םידיפקמל טעמ בכרומ רבדה יכ םא הטימשה תנשב םג ךכ גוהנל .רתוי תיעיבש תוריפב לבוקמ שומיש םדא לכאמל םידעוימה תוריפ םייח ילעבל תתל ןיא יקלח ,תאז םע . )ה הכלה ה קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר( רשפא םדא לכאמל םידמוע םניאש ןוזמ תויראשו ירפ . )זי דכ ןחלשה תאפ( םייח ילעבל תתל םניאש םיכרצל תיעיבש תוריפב שמתשהל ןיא הנשמ( המודכו ןויקינ ,תוחשמ ,תופורת תנכה ןוגכ הליכא םא קר רתומ הליכא ךרוצל שומיש םג .)א"מ ח"פ תיעיבש טפשמ קוק ה"יארה( בור יפ לע לבוקמ שומיש בשחנ אוה ז"שרג( רדה תוריפמ ץימ ןיכהל רתומ :המגודל . )הפ ןהכ תוריפמ תוריפ קייש ןיכהל ןיא ךא )ומ המלש תחנמ ךבריוא ימ שי םא וליפאו ,םקסרל םיליגר םניא םדאה ינב בורש . )ח ףיעס ג"יפ ןויצ םרכ( )רזג ץימ ןוגכ( תאז תושעל ליגרש םירבדה ילושב תלבוס ,ץראה תבש ,הטימשה םג ,תבשה םוי ומכ רוסאש המב תודקמתה תרצונ .תיתימדת היעבמ םיתעל תוישעמה תויעבה ןכיה ,תושעל ךירצש המב אלו תושעל תדוקנ תא תונשל ונילע .תוינחורה תויונמדזהה ןכיה אלו ."הלכאל םכל ץראה תבש התייהו" הווצמ הרותה :טבמה ,ן"במר( םינושארה ןמ קלח ידי לע שרפתמ הז יוויצ לוכאל הרותה ןמ הווצמכ )ג הוצמ תווצמה רפסל תוטמשה תרכומ הניאש הווצמ ,םתשודקב הטימשה תוריפ תא טלס לש הליכא לכ ,וירבדל .רחא םוחת לכב הפקיהב תיעיבש תשודקב םישודקה תורֵפ לש שונשנ וא תוקרי ודיל תורישי ונתוא תרבחמה ,הרותה ןמ הווצמ םיבשחנ .לארשי ץרא לש התשודקלו ה"בקה לש החותפה - הטימש תוריפ ?הז תא םילכוא ךיא בונ בשומ בר , ןדס ירוא ברה חלשיו תשרפ קבאמה קזב ןונמא ברה ם"בשר ?בקעי ךרי ףכ העקנ עודמ לע ודישכ ךאלמה םע קבאמה תא םייס בקעיש ףא אְרַַו" :תמיוסמ העיגפ םע ונממ אצי אוה םוקמ לכמ ,הנוילעה לשבו , )וכ ,ב"ל( "בֹקֲעַי ֶרֶי ףַ עַקֵ ַו כֵרְי ףַכְ עַִַו ל לֹכָי א יִ ,םש( "כֵרְי לַע ַעֵלֹצ" אוה רשאכ רבעמה תא בקעי םייס ךכ ?וזכ הרוצב לבחנ בקעיש ךכל תינויערה הביסה המ .)בל לע שנוע השעמל התייה בקעי לש ותעיגפש שדיח ם"בשר ,לחנה לש ינשה ורבעל קובי רבעמב רבעו ושעמ חרבש ךכ 'הש ךכ לע 'ה תאמ לביקש תוברה תוחטבהה תורמל תאזו וחיטבה ה"בקהש יפל ,עלצנו בקעי הקלש המו" :ותוא רומשי קלח הז השעמב האר ם"בשר ,תאזמ הרתי ."חרוב היה אוהו ודיקפתמ חורבל הסינש ימ שנענ םהבש םירקמ לש הרושמ םיכלוהה לכב וניצמ ןכו" :'ה ןוצרל תדגונמה ךרדב ךלה וא ם"בשר ."ושנענש ,תכלל םינאממ וא ה"בקה ןוצרב אלש ךרדב תא לואגל תוחילשה ןמ קמחתהל השמ לש ונויסינ תא ןייצמ רחיו" רמאנ המויסבש ,הנסה דמעמב וילע הלטוהש לארשי יתש ןכו ;ותימהל שקיב ףא 'הו , )די ,'ד תומש( "השמב 'ה ףא םעלבב ןכו ,הגדה יעמב עלבנש הנויב ןכו" :תופסונ תומגוד ,רגיח השענו )בכ ,ב"כ רבדמב( 'אוה ךלוה יכ םיהל–א ףא רחיו' ." )הכ ,םש( 'םעלב לגר ]תא[ ץחלתו' ביתכדכ דוגינב ,תישאר .םיטביה ינשב עיתפמ ם"בשר לש ושודיח םוש הזמרנ אל ןאכש ירה ,איבה ם"בשרש תואמגודה ראשל רמאנש ,''ה ףא רחיו' ןוגכ( בקעי יפלכ תפסונ תרוקיב תלימ ,תינש .שנועב רבודמ ןכאש רורב אלו ,)םעלבו השמ יבגל חטב אל בקעי תמאב עודמ ריבסהל ךיראה ומצע ם"בשר לֹִ מ יִ ְנֹטָק" - רמא רשאכ ,ויפלכ ה"בקה לש ויתוחטבהב דַִ מ אָנ יִנֵליִַה ...ֶְבַע תֶא ָ תיִ ָע רֶ ֲא תֶמֱאָה לָִ מ םיִדָ סֲחַה . )בי–אי ,ב"ל( "יִנַִ הְו אבָי ןֶ תֹא יִכֹנָא אֵרָי יִ וָ ֵע דַִ מ יִ חָא ,'המ לביקש תוחטבהה תורמלש רבס בקעי ,ם"בשר ירבדל :הרושכ אלש גהנ ומצע אוהש םושמ ומייקתי אל ןהש ןכתיי ןיידע ינאו יל יוארה ןמ רתוי תמאו םידסח יל תישעש יפלו" י"פעא ארי ינא ךכל ,יוארכ ךיתדבע אלו ירדנ יתמייק אל ףא ,הנהו ."וישעמ יפל אלא םדאה תא ןד ךניאש ,ינתחטבהש סנה לע ךומסל אלש תקדצומ הביס התייה בקעיל הרואכלש םוקמ לכמ ,ותחפשמו ומצע תנגהל יעבט ןפואב לועפל אלא !ךכ לע שנענ בקעיש ם"בשר רבוס ויה בקעילש יפ לע ףא ם"בשר תעדלש ,אופא רבתסמ אל ולא תוביס םוקמ לכמ ,ולש תוששחל תוינויגה תוביס ופוסב .לעפ הבש ךרדב לועפל ול םורגל תמאב תורומא ויה ,'הב קיפסמ ןוחטיב רסוח לע ודיעה וללה תוששחה ,רבד לש ,ןכ לע .דחפמ ועבנש םיצורית קר ויה םיינויגהה םירבסההו ותחירב לעו ,חורבל אלו ומוקמב ראשיהל רומא היה בקעי .ךרדה ךשמהב ותעילצבו וכרי ףכ תעיקנב םליש אוה ןזופ ןימינב לאפר ר"ד ברה סולקנוא ומוגרתמ םיכאלמ קיחרמ סולקנוא הווצי ויכאלמ יכ" וניבא בקעיב םייקתה ןכיה דע הארו אצ םיהל–א יכאלמ הנהו" :םיכאלמב תחתפנ אציו תשרפ ."ךל ...ךלה בקעיו" :םיכאלמב תמייתסמ םגו ,"וב םידרויו םילוע תא .םהיניב לדבה שי םלואו ."םיהל–א יכאלמ וב ועגפיו דומלל ןמטנש הנש ד"י רחא דבלב םולחב האר םינושארה הכז םינורחאה תא וליאו , )תודלות ףוס י"שר( רבע תיבב הרות .ןבל תיבב הנומאב דבעש הנש םירשע רחא , ץקהב תוארל .הבשחמל רמוח שרודה י"שרו ,"םיכאלמ בקעי חלשיו"ב תחתפנ ונתשרפ םג סולקנוא לבא ."שממ םיכאלמ" ןאכ םג שריפ אציו ףוסל ןיכומס ומכ ,םיחולש ," ןִַגְזִ א " ןאכ םגרת "'הַ אָיַכָ אְלַ מ " םש םגרתש הֶ ֹמ חַלְ " )די,כ 'מב( "ֵדָִ מ םִכָ אְלַ מ הֶ ֹמ חַלְ ִַו" םגרתש לולכלמ ינורקע ןפואב ענמנ סולקנוא יכ ?עודמ ."םָקְרֵמ ןיִַְזִ א יוביר לש תיעטומ תורשפא לכ קלסל ידכ וימוגרתב םיכאלמ ומצע בותכב םיכאלמ ושרפתנ םהבש תומוקמ תלוז ,תויושר יובירה תרוצ תא ל"זח ושרדשכ ןכל ."םיִ ה–ֱא יֵכֲאְלַמ" קוספבכ ןכו ,הלעמ לש הילמפב ךלמנ ה"בקהש , )וכ,א 'רב( "םָדָא הֶ ֲעַנ" ןיִ ְמַ ְמִד איָיַכָאְלַמְל םיִ ה–ֱא רַמֲאַו" ןתנויל סחוימה םגרת םגרת םוקמ לכמו .ךכמ ענמנ סולקנוא ,"םָדָא דֵבֲעַנ ...ימק ינייפוא יכ ,"אָ ָנֱא דֵבֲ עַנ " - "םדא הענ " םיברה תרוצב ,דיחי אוה רבודהשכ םג םיבר ןושלב םר ןונגס טוקנל תימראל הז( "אָְלַמ םָדֳק רַ מאֵנ ֵרְ ִפ אָמְלֶ ח הָנְ" לאינד רמאש ךרדכ םוגרתב לבא .) ול,ב 'ינד .ךלמה ינפל רמאנ ונורתפ תאו ,םולחה ךלמה ימלתל ונישו ותרוצכ קוספה םוגרתמ וארייתנ םיעבשה ןינימה ורקפ ןאכמש" "תומדבו םלצב םדא השעא" ול ובתכו . )י"שרו א"ע ט הליגמ( "םדא השענ ביתכד ,ןה תויושר יתש רמול לַַ ְ ִ אְו" )הכ,בל( "ִ ע שִ א קֵבָאֵַו" םג םגרת םעטה ותואמו המו .ל"זחו "ןתנוי"כ "אָכֲאְלַמ" םגרת אלו ,"יֵִ ע אָרְבֻג יֵרֲא" )אל קוספ( "םינפ לא םינפ םהל–א יתיאר יכ" םגרתש .ארובהמ "םינפ" תמשגה תקחרהל והז - "'הַ אָכֲ אְלַ מ יִ תיֵזֲח ריכה אל בקעי סולקנוא תעדל יכ ,אָרְבֻ םגרתש ובתכ םירחאו "רַ חָ ַה הָלָע יִ יִנֵ חְַ " רמאשכ קרו ,ךאלמ אוהש העש יפל .'הַ אָכֲאְלַמ הארש ןיבה )זכ( parshegen@gmail.com לא ובתכ תולאשל ןהכ ריאמ ברה אריצחובא בקעי יבר הוונעה תדימב קבאמה ורפסב ברה לאוש ,"ודבל בקע רתוו" קוספה לע ,אקווד "קֵבָ אֵו" תלימ הרותה הטקנ עודמ "ןבלה ףושחמ" דוסו זמר ,שרד תבלשמה תדחוימה תינשרדה וכרדב ריבסמו וניתובר ירבד יפלש ,ןיבהל םילוכי םעה יטושפ םגש ןפואב .מ"ס תובית ישארב ארקנה ושע לש ורש היה ךאלמ ותוא תמעתהל אובל ךאלמ ותוא לש ותעדב הלע המ ררבל שיו ומע היהיש וחיטבמ ה"בקהש ירחא ,תובאה ריחב בקעי םע .ךלי רשא לכב וילע רומשיו והזש ,תויחא יתש אשנ וניבא בקעיש ןוויכמש רבס מ"סה הנגהה וילעמ הרסו ותומלש המגפנ ןכל ,הרותהמ רומח רוסיא ןיינעמ ןובשח מ"סה השע זאו .עיגפ אוה וישכעו תיקולאה ןיאו ,הכר ב ,השוד ק ,הוונ ע ,דוחי  :תובית ישאר אוה בקעיש ,ותדימ ךפה איהש הוונעה תדימ ומכ מ"סה תא עינכמש המ בקעיש ןוויכמש מ"סה רבסו ;תואשנתהו תונברבר ולוכ ירהש לע .וילע הנגמה הוונעה תדימ ונממ הלטב תויחא יתש אשנ הוונעה תדימ - 'ע תואה תא ריסי םאש בשח מ"סה ,ברה יפ תויחא הלימהמ - 'א תוא םישנ המוקמבו ,בקעי לש ומשמ - ושפנב זוע ביהרה הז חוכמ . קבא הלימלו בקע םשה ךפהי - ךאלמה ול ארק וחצינשכ זאו 'בקעי םע קבאיהל ךאלמה אבו ית  אשי ל בקע  יוא ר תוביתה ישאר אוהש , "לאר" םשב בותכה דיעמש יפכ "ל–א" ותוא ארק ה"בקה יכ הזו ,תויח א ."לארשי יקולא ל–א ול ארקיו" ,שודקה י"ראה יבתכב עיפומה ןויערל ברה ונל זמור ןאכ הלעמל לארשי בקעי יפוצרפ דגנכ םה הטמל לארשיו בקעיש לחר יפוצרפ דגנכ תויחאהו ,הנוילעה הבכרמה תמגוד אוהו הז רבדו ,תויחא יתש אשיל יואר וז הביסלו .הלעמל האלו .מ"סהמ רתסנ היה אינח ביני ברה שודקה רהוזה המחלמל בתכומ ןמז בקעי קבאמ לש "עקר"ה יבגל דואמ ביחרמ שודקה רהזה קבאנו ,הרזומ תודידבב ,ודבל רתונ בקעי ובש בצמה .ךאלמב תליחתב דוע .תוישוק המכ הלעמ תאזה תינחורה תושיה לומ רהוזה ,ומצע קבאמב םיקסועה םיקוספה תושרד ינפל ,השרפה דמלמו ,וכרדב בקעי תא ווילש םיכאלמה ויה ןכיה ההות תושרב עיגה ושע לש "הנוממ"השו ,דחוימ ןמז לע רבודמש איההב הווה ושעד ארטסד אתונטלוש אליל אוהה" .הנוילע ןמז היה ןמז ותוא( "ודבל בקעי רתווייו ךכ ןיגבו ...אתעש .)ודבל רתונ אוהו בקעי תא םיכאלמה ובזע ןכלו ושע ןוטלש דמלמ ,ומצע קבאמב םיקסועה םיקוספה לע תושרדב ,ךשמהבו ,רחשה תולע דע" :ןמזב יולת היה בקעי לש ונוחצינ םגש רהזה עטקה לש םוגרתה תא איבנ( ..."ףלחתאו היתונטלוש רבעתאש ושע לש הנוממה ןוטלש ובש ןמזה - רחשה תולע דע :וכשמהו הלילל התע המוד תולגה יכ ,אובל דיתעל אוה ךכו .ףלחו רבע ,רפעל םיכלשומ םהו לארשי לע טלוש קבא ותואו ,הליל אוהו .)לארשי וטלשי זאו םויה ריאיש דע ןמזב ליחתמ ,"ושע לש הנוממ"ה ,ךאלמב בקעי לש קבאמה םיבוטה םיכאלמה ןכלו ,הלעמלמ תדחוימ "תושר"בו ,דחוימ ןמז לכ ,הלילה לכ ךשמנ אוהו .קבאמל ודבל בקעי תא םיבזוע קבאמה ןמזו םויה ריאמש דע .ושע לש הנוממה לש ןוטלשה יפ לעש ןיינעמ .לארשיו בקעי לש ןוטלשה ןמז עיגמו רמגנ ודבל רתונ בקעיש ינפמ ליחתמ אל קבאמה וללה רהזה ירבד ,)בקעי לש "היצקובורפ" ללגב ליחתמ אל קבאמה ,השרוי םאו( שי ובש ןמז שי .קבאמה תא רשפאל ידכ ודבל רתונ בקעי אלא ,וירחא לארשיו ,בקעי הזה ןמזבו םייוושכעה תוחוכל ןוטלש דע - םיכאלמ אלל ,ה"בקה לש הרישי הרזעב וא דבל םיקבאנ .ליחתמ בקעי ןוטלשו רמגנ ןמזהו רחשה הלועש !? ת"וש על המ תודהי ידומילל הובג ןוכמ םילשורי , 2 הירורב www.eretzhemdah.org ונילא ופרטצה .הרות יבהוא .הטימשה קמועב ןויע דומילל יצראה לעפמל ,תולע אלל ,ףרטצהלו הרגשה תא טומשל םכתא ןימזמ "הדמח ץרא" ןוכמ עובש ידמ ולבק .םינורחאבו םינושארב ,ל"זח תורוקמב הטימשה תויגוסב ןויע דומיל לש םיכוז רשא םידמול יפלא לא ופרטצהו ,םיקימעמה תורוקמה יפד הבו דומילה תכרע תא .השעמלו הכלהל הטימשה תויגוסב קימעהל Shmita@eretzhemdah.org : םיטרפו המשרהל 02-5371485 ןופלטב וא www.eretzhemdah.org דודיע תוגלמ םיכרבאו תובישי ידימלתל