מידעון אוקטובר 2014

November 2, 2014  |  By  | 


תלהנמה רבד בלה חתפמ תודעוול תוריחבב ונקסע ,תיתרבח תוברועמ ,ב"לה חתפמ תינכת תרגסמב ,שדוחה .תיתרבח תזכר -ינורה הליה הרומה הליבומ ךילהתה תא .תויתתיכ תודעוו תוירפיס תיב תוריחבהש הבשחמ ונל התייה .תרחא ךרדב הנשה ךילהתה תא תושעל ונרחב .ךרד םג אלא הרטמה קר אל תויהל תולוכי  תא ,םמצע תא ריכהל םהל רוזעל .ךילהת ידכ ךות םידימלתה תא ריכהל ךרד .םהלש תוריחבל םילוקישה ,םהלש תונוצרה ,םהלש תוחוכה  ימצעה יומידה יכ )םיענמנ( תודמעומ שיגהל םיזיעמ אלש ולאל המב תתל ךרד םתוא עומשל תאז לכבו .תאז רשפאמ אל ןהלש  רוחבל םהל רוזעל ,םהלש תוקזוחה תא םיצעהלו םידליה םע ןוחבל ךרד .םייתועמשמ ושיגרי םה וב דיקפת םמצעל  הדעוו הבושח הדעו" ןיאו םרותו בושח אוה דיקפת לכש רסמ ריבעהל ךרד "...רתוי הבושח .תואצותה תא םסרפנ 1.11 ישיש םויבו תוריחבה ךילהת םייתסי 28.10 ג םויב .דועו הייחשה תינכת ,"ןיבר" סקט ביבס תוליעפ לשב ךילהתה תא וניחד 'ד הבכשב .11.11 ב ומסרופי וז הבכשב תוריחבה תואצות תשרב הקיתא  .םדוקה ןועדימל ךשמהב ,תישיא היינפב ...בוש ,םירוה םכילא הנופ ינא .דבלב תועדוה תריסמל תשמשמ ,םישמתשמ ונא הב פוטבווה תכרעמ ילככ תכרעמב םישמתשמ םירוה ,ןתינש רבסההו ילש היינפה תורמל ,ירעצל תולהנתה לע ,םירחא םידלי וא/ו יטרפה םדלי לע ילאוטריו חישו תולהנתהל ריו אלו ישונאו ישיא חישב םינימאמ ,םכליבשב ןאכ ונחנא .דועו דועו תווצה ־ .ונב / םכדליב /םכב עוגפל הלולעש תולהנתהב פוטבווב שמתשהל ןיא .ילאוט ,םירוה תלבק תועש שי הרומ לכל .הנעמל וכזי אל העדוה רדגב םניאש םירסמ ,הרומה םע חחושל םיניינועמ םכנהו הדימב ,םיבושקו םינימז ונחנא....ןופלט .םכילא רוזחת / רוזחי הרומהו פוטבווב העדוה וחלש

More from rabin

Page 1 / 2