සරල අභිධර්මය

March 29, 2014  |  By  | 


මහින්ද විජේතිලක මහතා විසින් රිවිර පුවත්පතට සැකසු ලිපිපෙළ ඇසුරෙන්........

More from Daham Sithum