FlipSnack

September 24, 2013  |  By  | 


FlipS nack es un servi cio web 2.0 que nos permi te crear libros digita les web e inclu so revist as electr ónica s, con efect os simil ares a cuan do pasa mos las hojas de un libro o revist a real.