பரிசுத்தம்

January 12, 2014  |  By  |  Impressions: 586  | 


பரிசுத்தம் என்னும் இத்தியானம் ஒரு தேவ பிள்ளை எவ்வாறு தன்னை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் கற்று தரும் சத்தியங்களை விளக்குகிறது. மேலும் அறிய: www.jesussoldierindia.wordpress.com

More from 9696A7BA9F7

Page 1 / 3