கபடற்றவர்கள்

October 31, 2014  |  By  | 


கபடற்றவர்கள் என்னும் இத்தியானம் தேவனுக்கு முன்பாக கபடற்ற இருதயத்தோடு வாழும்பொழுது நாம் பெற்றுக்கொள்ளகூடிய ஆசிர்வாதங்களை தியானிக்கிறது. மேலும் அறிய: www.jesussoldierindia.wordpress.com

More from 9696A7BA9F7

Page 1 / 3