Trust in THE LORD GOD - கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கை

November 27, 2014  |  By  | 


கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கை என்னும் இத்தியானம் கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிறவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளகூடிய ஆசிர்வாதங்களை தியானிக்கிறது. மேலும் அறிய: www.jesussoldierindia.wordpress.com

More from 9696A7BA9F7

Page 1 / 3