החזון החינוכי

July 24, 2013  |  By  | 


1 ףד אשונב תויטרואת תולאש ": םירוטקו ." 1 . חכוה םירוטקו רוביח לש שלושמ ללכ תרזעב ש : c b a c b a       + + = + + ) (

More from sberro00