עיישה ויקה קתרין סיפור עממי

April 5, 2016  |  By  | 


Category: Children

תונב שולשו ךלמ היה היה . הרוכבה ותבו בוצע היה ךלמה דחא םוי תעדל התצר " . בוצע התא המל ? " הל בישה ךלמה " תאש ללגב בוצע ינא יתוא תבהוא אל ." ול הב

More from 99B77F76AED

Page 1 / 2