נובמבר אלודי

November 23, 2014  |  By  | 


תחפשמ תדלומ הרקיה ! םילימ הלא תובתכנ עקרבשכ לוק ףוטפט םשגה מה הלע הליפת תישיא ל הנש הבורקה ש אהת היוור ימשגב הכרב ו ירבדכ תכרב םינשה " :  ךֵ רָ  ניֵ לָ ע ה ' ֹלֱ א - ניֵ ה תֶ א הָ נָ ַ ה תאֹַ ה תֶ א ו ־לָ  יֵ ניִ מ ָ תב  הָ בט ל . ןֵ ת ו לַ ט רָ טָ מ הָ כָ ר בִ ל לַ ע יֵ נ  ־לָ  הָ מָ דֲ אָ ה . הֵ ַ ר ו יֵ נ  לֵ בֵ ת עַ ַ  ו תֶ א םָ לעָ ה ֻ   ךָ בִ מ . אֵ ַ מ ניֵ דָ י ָ ךיֶ תכ רִ ִ מ רֶ ֹעֵ מ תנ ַ מ ָ ךיֶ דָ י . הָ ר מָ  הָ ליִ ַ ה ו הָ נָ  ז רָ בָ  ־לָ ִ מ ע )...( . הֵ ֲ עַ ו ָ ל הָ ו קִ  הבט תיִ רֲ חו םלָ  . סח םֵ חַ ר ו ָ היֶ לָ ע לַ ע ו ־לָ  ָ תב  ָ היֶ תריֵ פ . ָ כ רָ ב יֵ מ ִ ג  ןצָ ר הָ כָ ר  הָ בָ ד נ . יִ ה ת ָ תיִ רֲ ח םיִ ַ ח עָ בָ  ו םלָ  ו . םיִ נָ ַ  תבַ ה הָ כָ ר בִ ל . ןמא ןמאו . ,ףלחש שדוחב ךילהת .השדחה םידימלתה תוגיהנמ תריחבל יטרקומד ךילה רפסה תיבב ךרענ בושח רועיש הוויהש הז תוירחאב קוסיע ובוחב ןמט , תויתפכאו תוחרזאב המורתל טרפה רחב וב טפשמל םינצינ ,הז ךילהב תוארל יתשגרתה .רתוי הבוט הרבחל תוברועמו תוברעב ךרדה תכרב תא לחאל אוה רתונש לכ ,"דחיל דיחיה ןיבש םסקה תלימ תויתפכא" יכוניחה תווצה נצינ לש םבולבלו םתחירפל לחיילו םיפתושה לכל י ם .םיאבה םימיב הלא תובכרומ םע תיטרקומד הרבחב םיבושחה םיכרעה דחא תא ןייצנ שדוחה ?בורקה שדוחב המו .תילארשיה הרבחה ומכ ךכ לכ הבר – תונושה ךרע ונתיב לא איבמ הז ךרע יכ תאצומ ינא . תועצמאב !תרחא העיד דיחיה לש וייחל םיאיבמש הלאל םג תויתפכאל ףסונ יוטיבל תונמדזה טרפה לש תיתימא תוננובתה תמדקמה תואיצמכ תועיד תבורמ תואיצמ לש התלבקו הבשקה קפואבשכ תפתושמ הכילהל ליבשה ול ללסי ,ומצעב וכישמי ה ונכרד תא ןווכל הלאשמהו ןוצר תיתימא תפומ תרבחל - .ויתוריחבו ויתועיד םע שיא שיא ,ונלוכ םיארחא ךכ לע ל"ז ןיבר קחצי לש ורכז תא ןייצנ וז חורב רדעהב תוכורכה תונכסל תבאוכ תודעו יגרט עוריאכ םע דדומתהל תלוכי הלא םימיב םיארקנ ,תדלומ תווצ ,ונא .םלוע תוסיפתב תונושו תועיד יוביר כ תונושה ךרע תא ונידליל ליחנהל ונצרמ בטיממ עיקשהל שגפמ תיתימא הבישח ב שופיח רחא ינממ הנושה םע הצימא תודדומתה יכרד . ינא הנומא תרודח קופיס שוחלו תאז תושעל ליכשנ יכ .וז ונתמישמב החלצהו לה םוחתב מוחתב םיגשיהה תקידב לש םויס יבלשב םיאצמנ ונא ,ידומי הקיטמתמו הפש תעדה י : תויונמוימב הטילש לש הכרעה הכרענ הקיטמתמבו תילוקה האירקה תכרעה הכרענ הפשב םודיקל םימיאתמה םינעמה תא ןוחבל הנה םינותנה ףוסיא תרטמ .ליג תבכש לכב תושרדנה .הדמתהב םיידומילה םיגשיהה רופישו תכרבב םייסאו ,המושג הנשל הכרבב יתחתפ ו תימצע המשגה .ונלמע ירפמ עבוש סיריא ןובנ ,הכרבב

More from irisnavon100

Page 1 / 2