ban tin 724

May 16, 2013  |  By  | 


TUAÀN TIN Bình Chaùnh SOÁ 724 * THÖÙ HAI NGAØY 13-5-2013 * ÑAØI TRUYEÀN THANH: E4/19 NGUYEÃN HÖÕU TRÍ, TAÂN TUÙC * ÑT: 38750216 Ñòa chæ Website cuûa UBND huyeän Bình Chaùnh: www.binhchanh.hochiminhcity.gov.vn

More from tuanbc