Tuần Tin 38

September 25, 2013  |  By  | 


• SOÁ 38-2013 • NGAØY 23-9-2013 • TSPH: 170 KINH DÖÔNG VÖÔNG - P13-Q.6-TPHCM • ÑT:08.37514390 • Email: bantinquan6@gmail.com Caùch maïng Thaùng Taùm thaønh coâng, ngaøy 02/9/1945, Chuû tòch Hoà Chí Minh

More from Ngo Thanh Tan